Legal documents
Overview Search Downloads Up
Ngày ban hành Tên văn bản Ngày có hiệu lực Loại Số văn bản Trích yếu Tải xuống
2009-11-29 Công văn số 16489 /BTC-TCT 2009-11-29 Công văn 16489 /BTC-TCT

Về việc tổ chức thực hiện chính sách thuế đối với dự án ODA.

2009-09-16 Quyết định số 926/QĐ-BXD 2009-09-16 Công văn 926/QĐ-BXD

Về việc giao cho Vụ Kinh tế Xây dựng làm Chủ dự án hỗ trợ kỹ thuật Tăng cường năng lực Quản lý Hợp đồng xây dựng do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ

2008-11-27 Nghị định số 118/2008/NĐ-CP 2008-12-12 Nghị định 118/2008/NĐ-CP

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài Chính

2010-04-12 Công văn số 2373/VPCP-QHQT 2010-04-12 Công văn 2373/VPCP-QHQT

Về việc gia hạn rút vốn vay cho Dự án do Đan Mạch tài trợ

2009-08-10 Quyết định 1901/QĐ-BTC 2009-08-10 Quyết định 1901/QĐ-BTC

Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tài chính

2007-05-07 Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg 2007-05-22 Quyết định 59/2007/QĐ-TTg

Về việc ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty nhà nước

2005-11-29 Luật phòng chống tham nhũng 2006-06-01 Luật 55/2005/QH11

Luật phòng chống tham nhũng

2010-06-15 Thông tư số 87/2010/TT-BTC 2010-08-01 Thông tư 87/2010/TT-BTC

Quy định việc quản lý và xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước khi dự án kết thúc

2010-04-08 Thông tư số 87/2010/TT-BTC 2010-05-23 Thông tư 46/2010/TT-BTC

Về việc quy định quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư cho các dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kinh tế - xã hội của huyện nghèo

2009-08-04 Thông tư số 49/2009/TT-BNNPTNT 2009-09-18 Thông tư 49/2009/TT-BNNPTNT

Hướng dẫn Quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ của nước ngoài thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

2010-05-11 Công văn 1565/TCT-CS 2010-05-11 Công văn 1565/TCT-CS

Về việc chính sách thuế đối với dự án ODA

2008-03-14 Nghị định 29/2008/NĐ-CP 2008-03-29 Nghị định 29/2008/NĐ-CP

Về việc quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế

2007-08-28 Nghị định 138/2007/NĐ-CP 2008-09-12 Nghị định 138/2007/NĐ-CP

Về việc tổ chức và hoạt động của quỹ đầu tư phát triển địa phương

2009-09-14 Quyết định số 907/QĐ-BXD 2009-09-14 Quyết định 907/QĐ-BXD

Về việc phê duyệt tổng dự toán vốn đối ứng thực hiện Dự án Chương trình Quy hoạch Môi trường Đô thị Việt nam do Cộng đồng Châu Âu (EC) tài trợ không hoàn lại

2004-10-29 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP 2004-11-13 Nghị định 181/2004/NĐ-CP

Về việc thi hành Luật Đất đai

Thông tin cá nhân

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.87 MB
Application afterInitialise: 0.106 seconds, 6.11 MB
Application afterRoute: 0.158 seconds, 7.46 MB
Application afterDispatch: 0.466 seconds, 13.77 MB
Application afterRender: 0.580 seconds, 15.66 MB

Bộ nhớ sử dụng

16558672

144 các truy vấn đã được ghi lại

 1. SHOW TABLES
 2. SELECT file_id
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE published = 1
    AND use_timeframe = 1
    AND publish_to != '0000-00-00 00:00:00'
    AND publish_to <= '2014-09-30 05:42:08'
 3. SELECT file_id
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE published = 0
    AND use_timeframe = 1
    AND publish_from != '0000-00-00 00:00:00'
    AND publish_from <= '2014-09-30 05:42:08'
 4. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 5. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(1,4,75,2,5,93,3,92,95,10,100,108,8,96,9,35,11,12,13,14,15,16,17,18,22,21,19,23,76,78,79,81,83,33,94,85,86,87,88,89,90,91,112,113,97,98,99,59,74,56,57,72,73,60,63,64,61,65,67,68,71,58,62,69,70,101,102,103,104,105,106,109,110,111,107,66)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'
 6. SELECT id, parent_id, VALUE, name, lft, rgt
    FROM jos_core_acl_aro_groups
    WHERE id=23
 7. SHOW COLUMNS
    FROM jos_content
 8. SELECT id, setting_name, setting_value
    FROM jos_jdownloads_config
 9. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188)
     
    AND jf_content.reference_table='jdownloads_config'
 10. SELECT id, setting_name, setting_value
    FROM jos_jdownloads_config
 11. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188)
     
    AND jf_content.reference_table='jdownloads_config'
 12. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_templates
    WHERE template_typ = '1'
    AND template_active = 1
 13. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(1)
     
    AND jf_content.reference_table='jdownloads_templates'
 14. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_templates
    WHERE template_typ = '2'
    AND template_active = 1
 15. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(9)
     
    AND jf_content.reference_table='jdownloads_templates'
 16. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_templates
    WHERE template_typ = '3'
    AND template_active = 1
 17. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(3)
     
    AND jf_content.reference_table='jdownloads_templates'
 18. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_templates
    WHERE template_typ = '4'
    AND template_active = 1
 19. SELECT id
    FROM jos_jdownloads_templates
    WHERE template_typ = '4'
    AND locked = 1
 20. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_templates
    WHERE template_typ = '5'
    AND template_active = 1
 21. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(4)
     
    AND jf_content.reference_table='jdownloads_templates'
 22. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link = 'index.php?option=com_jdownloads&view=viewcategories'
    AND published = 1
 23. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(96)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'
 24. SELECT id, link
    FROM jos_menu
    WHERE link LIKE 'index.php?option=com_jdownloads&view=viewcategory&catid%'
    AND published = 1
 25. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(97,98,99,101,102,103,104,105,106,107,109,110,111)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'
 26. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link = 'index.php?option=com_jdownloads&view=upload'
    AND published = 1
 27. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link = 'index.php?option=com_jdownloads&view=search'
    AND published = 1
 28. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(108)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'
 29. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE published = 1
    AND cat_id = '21'
    AND cat_access <= '02'
 30. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE published = 1
    AND cat_id = 21
 31. SELECT cat_id, cat_title, cat_access, parent_id
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE published = 1
    AND cat_id = 27
 32. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 27
 33. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE parent_id = '21'
    AND published = 1
    AND (cat_access <= '02' )
    ORDER BY ordering
 34. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE cat_id = '21'
    AND published = 1
 35. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE cat_id = '21'
    AND published = 1
    ORDER BY ordering ASC
    LIMIT 0, 15
 36. SELECT parent_id
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = '21'
 37. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 27
 38. SELECT cat_id AS id, parent_id AS parent, cat_title AS name
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE published = 1
    AND (cat_access <= '02' )
    ORDER BY ordering
 39. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,27,25,26)
     
    AND jf_content.reference_table='jdownloads_cats'
 40. SELECT cat_id AS id, parent_id AS parent, cat_title AS name
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE published = 1
    AND (cat_access <= '02' )
    ORDER BY cat_id
 41. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27)
     
    AND jf_content.reference_table='jdownloads_cats'
 42. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 15
 43. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 16
 44. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 17
 45. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 18
 46. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 19
 47. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 20
 48. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 21
 49. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 22
 50. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 23
 51. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 24
 52. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 25
 53. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 26
 54. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 27
 55. SELECT cat_title, cat_id
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = '21'
 56. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 21
 57. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 21
 58. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 21
 59. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 21
 60. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 388
 61. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 62. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 21
 63. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 388
 64. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=388
 65. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 387
 66. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 67. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 21
 68. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 387
 69. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=387
 70. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 386
 71. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 72. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 21
 73. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 386
 74. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=386
 75. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 385
 76. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 77. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 21
 78. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 385
 79. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=385
 80. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 384
 81. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 82. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 21
 83. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 384
 84. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=384
 85. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 383
 86. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 87. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 21
 88. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 383
 89. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=383
 90. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 382
 91. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 92. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 21
 93. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 382
 94. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=382
 95. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 381
 96. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 97. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 21
 98. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 381
 99. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=381
 100. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 380
 101. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 102. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 21
 103. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 380
 104. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=380
 105. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 379
 106. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 107. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 21
 108. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 379
 109. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=379
 110. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 378
 111. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 112. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 21
 113. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 378
 114. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=378
 115. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 377
 116. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 117. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 21
 118. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 377
 119. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=377
 120. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 376
 121. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 122. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 21
 123. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 376
 124. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=376
 125. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 375
 126. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 127. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 21
 128. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 375
 129. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=375
 130. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 374
 131. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 132. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 21
 133. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 374
 134. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=374
 135. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 111)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 136. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 111 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 137. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(69,48,19,56,1,21,18,58)
     
    AND jf_content.reference_table='modules'
 138. SELECT parent, menutype, ordering
    FROM jos_menu
    WHERE id = 111
    LIMIT 1
 139. SELECT parent, menutype, ordering
    FROM jos_menu
    WHERE id = 97
    LIMIT 1
 140. SELECT parent, menutype, ordering
    FROM jos_menu
    WHERE id = 96
    LIMIT 1
 141. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_menu AS m

    WHERE menutype='mainmenu'
    AND published='1'
    AND access <= '0'
    AND parent=0
    AND ordering < 5
 142. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1  
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 143. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=1
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(1,4,75,2,5,93,3,92,95,10,100,108,8,96,9,35,11,12,13,14,15,16,17,18,22,21,19,23,76,78,79,81,83,33,94,85,86,87,88,89,90,91,112,113,97,98,99,59,74,56,57,72,73,60,63,64,61,65,67,68,71,58,62,69,70,101,102,103,104,105,106,109,110,111,107,66)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'
 144. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=1
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(96,97,111)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'

Nạp xong các file ngôn ngữ

Chuỗi chẩn đoán chưa được dịch

Không

Chuỗi dành cho người thiết kế chưa được dịch

Không