Legal documents
Overview Search Downloads Up
Ngày ban hành Tên văn bản Ngày có hiệu lực Loại Số văn bản Trích yếu Tải xuống
2009-12-16 Công văn 17665/btc/tct 2009-12-16 Công văn 17665/BTC-TCT

Về việc thực hiện Thông tư số 03/2009/TT-BTC ngày 13/01/2009

2009-10-14 Quyết định 1458 BTC 2009-10-14 Quyết định 1458/QĐ-TCT

Về việc ban hành Quy trình hoàn thuế

2008-12-26 Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp 2008-12-26 Mẫu số: 08/TNDN

Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn (của tổ chức nước ngoài KD tại VN không theo Luật ĐT, Luật DN)

2009-07-03 Thông tư số 62/2009 BTC 2009-04-21 Thông tư 62/2009/TT-BTC

Vềviệc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung thông tư số 84/2008/TT-BTC của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân

2007-06-14 Mẫu số 04/UNTH BTC 2007-06-14 Mẫu số: 04/UNTH

Biểu mẫu về báo cáo tình hình sử dụng biên lai thuế

2008-09-30 Mẫu số 09/ PL - TNCN về thu nhập từ kinh doanh 2008-09-30 Mẫu số: 09B/PL-TNCN

Biểu mẫu "Thu nhập từ kinh doanh" (Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 09/KK–TNCN )

2010-02-05 Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2010-02-05 Mẫu số: 06/KK - TNCN

Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân

2009-08-06 Thông tư 157/2009/TT-BTC 2009-09-20 Thông tư 157/2009/TT-BTC

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế

2010-07-20 Công văn 2649/TCT - DNL 2010-07-20 Công văn 2649/TCT-DNL

Về việc trả lời chính sách thuế

2009-10-09 Thông tư 197/2009 BTC 2009-11-23 Thông tư 197/2009/TT-BTC

Bổ sung Thông tư số 134/2008/TT-BTC hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam

2010-03-12 Thông tư 34/2010 BTC 2010-03-12 Thông tư 34/2010/TT-BTC

Về việc hướng dẫn thực hiện xoá nợ thuế và các khoản phải nộp Ngân sách Nhà nước đối với Doanh nghiệp Nhà nước thực hiện sắp xếp chuyển đổi trước ngày 01/7/2007

2008-09-30 Mẫu số 10-1/TB - TNCN 2008-09-30 Thông báo Mẫu số: 10-1/TB - TNCN

Thông báo nộp thuế thu nhập cá nhân

2011-01-24 Công văn 308-TCT - TNCN 2011-01-24 Công văn 308/TCT-TNCN

Về việc xác định thu nhập tính thuế TNCN đối với thừa kế, quà tặng là chứng khoán

2010-05-28 Công văn 1811/TCT -TNCN 2010-05-28 Công văn 1811/TCT-TNCN

Về việc quyết toán thuế TNCN đối với cá nhân làm đại lý bảo hiểm

2009-12-18 Công văn 17777/BTC-TCT 2009-12-18 Công văn 17777 /BTC-TCT

Về việc gia hạn nộp thuế TNDN đối với hoạt động dệt may, da giày

Thông tin cá nhân

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.87 MB
Application afterInitialise: 0.099 seconds, 6.11 MB
Application afterRoute: 0.123 seconds, 7.30 MB
Application afterDispatch: 0.394 seconds, 13.75 MB
Application afterRender: 0.469 seconds, 15.29 MB

Bộ nhớ sử dụng

16173352

142 các truy vấn đã được ghi lại

 1. SHOW TABLES
 2. SELECT file_id
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE published = 1
    AND use_timeframe = 1
    AND publish_to != '0000-00-00 00:00:00'
    AND publish_to <= '2014-09-19 06:49:33'
 3. SELECT file_id
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE published = 0
    AND use_timeframe = 1
    AND publish_from != '0000-00-00 00:00:00'
    AND publish_from <= '2014-09-19 06:49:33'
 4. SELECT id, parent_id, VALUE, name, lft, rgt
    FROM jos_core_acl_aro_groups
    WHERE id=23
 5. SHOW COLUMNS
    FROM jos_content
 6. SELECT id, setting_name, setting_value
    FROM jos_jdownloads_config
 7. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188)
     
    AND jf_content.reference_table='jdownloads_config'
 8. SELECT id, setting_name, setting_value
    FROM jos_jdownloads_config
 9. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188)
     
    AND jf_content.reference_table='jdownloads_config'
 10. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_templates
    WHERE template_typ = '1'
    AND template_active = 1
 11. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(1)
     
    AND jf_content.reference_table='jdownloads_templates'
 12. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_templates
    WHERE template_typ = '2'
    AND template_active = 1
 13. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(9)
     
    AND jf_content.reference_table='jdownloads_templates'
 14. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_templates
    WHERE template_typ = '3'
    AND template_active = 1
 15. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(3)
     
    AND jf_content.reference_table='jdownloads_templates'
 16. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_templates
    WHERE template_typ = '4'
    AND template_active = 1
 17. SELECT id
    FROM jos_jdownloads_templates
    WHERE template_typ = '4'
    AND locked = 1
 18. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_templates
    WHERE template_typ = '5'
    AND template_active = 1
 19. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(4)
     
    AND jf_content.reference_table='jdownloads_templates'
 20. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link = 'index.php?option=com_jdownloads&view=viewcategories'
    AND published = 1
 21. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(96)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'
 22. SELECT id, link
    FROM jos_menu
    WHERE link LIKE 'index.php?option=com_jdownloads&view=viewcategory&catid%'
    AND published = 1
 23. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(97,98,99,101,102,103,104,105,106,107,109,110,111)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'
 24. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link = 'index.php?option=com_jdownloads&view=upload'
    AND published = 1
 25. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link = 'index.php?option=com_jdownloads&view=search'
    AND published = 1
 26. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(108)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'
 27. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE published = 1
    AND cat_id = '16'
    AND cat_access <= '02'
 28. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE published = 1
    AND cat_id = 16
 29. SELECT cat_id, cat_title, cat_access, parent_id
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE published = 1
    AND cat_id = 27
 30. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 27
 31. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE parent_id = '16'
    AND published = 1
    AND (cat_access <= '02' )
    ORDER BY ordering
 32. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE cat_id = '16'
    AND published = 1
 33. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE cat_id = '16'
    AND published = 1
    ORDER BY ordering ASC
    LIMIT 0, 15
 34. SELECT parent_id
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = '16'
 35. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 27
 36. SELECT cat_id AS id, parent_id AS parent, cat_title AS name
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE published = 1
    AND (cat_access <= '02' )
    ORDER BY ordering
 37. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,27,25,26)
     
    AND jf_content.reference_table='jdownloads_cats'
 38. SELECT cat_id AS id, parent_id AS parent, cat_title AS name
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE published = 1
    AND (cat_access <= '02' )
    ORDER BY cat_id
 39. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27)
     
    AND jf_content.reference_table='jdownloads_cats'
 40. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 15
 41. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 16
 42. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 17
 43. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 18
 44. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 19
 45. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 20
 46. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 21
 47. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 22
 48. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 23
 49. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 24
 50. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 25
 51. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 26
 52. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 27
 53. SELECT cat_title, cat_id
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = '16'
 54. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 16
 55. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 16
 56. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 16
 57. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 16
 58. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 341
 59. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 60. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 16
 61. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 341
 62. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=341
 63. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 340
 64. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 65. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 16
 66. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 340
 67. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=340
 68. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 338
 69. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 70. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 16
 71. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 338
 72. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=338
 73. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 339
 74. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 75. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 16
 76. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 339
 77. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=339
 78. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 337
 79. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 80. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 16
 81. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 337
 82. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=337
 83. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 336
 84. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 85. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 16
 86. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 336
 87. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=336
 88. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 335
 89. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 90. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 16
 91. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 335
 92. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=335
 93. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 333
 94. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 95. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 16
 96. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 333
 97. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=333
 98. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 332
 99. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 100. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 16
 101. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 332
 102. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=332
 103. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 331
 104. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 105. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 16
 106. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 331
 107. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=331
 108. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 330
 109. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 110. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 16
 111. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 330
 112. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=330
 113. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 329
 114. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 115. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 16
 116. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 329
 117. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=329
 118. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 328
 119. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 120. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 16
 121. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 328
 122. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=328
 123. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 327
 124. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 125. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 16
 126. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 327
 127. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=327
 128. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 326
 129. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 130. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 16
 131. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 326
 132. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=326
 133. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 102)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 134. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 102 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 135. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(69,48,19,56,1,21,18,58)
     
    AND jf_content.reference_table='modules'
 136. SELECT parent, menutype, ordering
    FROM jos_menu
    WHERE id = 102
    LIMIT 1
 137. SELECT parent, menutype, ordering
    FROM jos_menu
    WHERE id = 97
    LIMIT 1
 138. SELECT parent, menutype, ordering
    FROM jos_menu
    WHERE id = 96
    LIMIT 1
 139. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_menu AS m

    WHERE menutype='mainmenu'
    AND published='1'
    AND access <= '0'
    AND parent=0
    AND ordering < 5
 140. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1  
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 141. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=1
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(1,4,75,2,5,93,3,92,95,10,100,108,8,96,9,35,11,12,13,14,15,16,17,18,22,21,19,23,76,78,79,81,83,33,94,85,86,87,88,89,90,91,112,113,97,98,99,59,74,56,57,72,73,60,63,64,61,65,67,68,71,58,62,69,70,101,102,103,104,105,106,109,110,111,107,66)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'
 142. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=1
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(96,97,102)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'

Nạp xong các file ngôn ngữ

Chuỗi chẩn đoán chưa được dịch

Không

Chuỗi dành cho người thiết kế chưa được dịch

Không