Legal documents
Overview Search Downloads Up
Ngày ban hành Tên văn bản Ngày có hiệu lực Loại Số văn bản Trích yếu Tải xuống
2000-06-09 luatdaukhisuadoi 2000-07-01 Luật

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của luật dầu khí

1993-06-07 luatdaukhi 1993-09-01 Luật

Luật dầu khí

2010-04-05 Công văn 1070 Tổng cục Thuế 2010-04-05 Công văn 1070/TCT-CS

Về việc nộp thuế đối với Nhà thầu nước ngoài thực hiện dự án ODA vay

2007-05-25 Nghị định 85/2007 2007-07-01 Nghị định 85/2007/NĐ-CP

Về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của luật quản lý thuế

2010-10-28 Nghị định 85/2007/NĐ-CP sửa đổi 2011-01-01 Nghị định 106/2010/NĐ-CP

Về việc sửa đổi một số điều của nghị định số 85/2007/NĐ-CP của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật quản lý thuế và nghị định số 100/2008/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân

2010-05-28 Công văn 6824/BTC-TCT 2010-05-28 Công văn 6824/BTC-TCT

Về việc chính sách thuế đối với hoạt động môi giới dịch vụ vận tải quốc tế

2010-07-06 Công văn 8667/BTC- TCT 2010-07-06 Công văn 8667/BTC-TCT

Về việc xử lý thuế nhà thầu đối với dịch vụ tái bảo hiểm ra nước ngoài.

Thông tin cá nhân

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.87 MB
Application afterInitialise: 0.087 seconds, 6.11 MB
Application afterRoute: 0.133 seconds, 7.46 MB
Application afterDispatch: 0.382 seconds, 13.74 MB
Application afterRender: 0.529 seconds, 15.62 MB

Bộ nhớ sử dụng

16515384

104 các truy vấn đã được ghi lại

 1. SHOW TABLES
 2. SELECT file_id
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE published = 1
    AND use_timeframe = 1
    AND publish_to != '0000-00-00 00:00:00'
    AND publish_to <= '2014-10-21 08:31:47'
 3. SELECT file_id
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE published = 0
    AND use_timeframe = 1
    AND publish_from != '0000-00-00 00:00:00'
    AND publish_from <= '2014-10-21 08:31:47'
 4. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 5. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(1,4,75,2,5,93,3,92,95,10,100,108,8,96,9,35,11,12,13,14,15,16,17,18,22,21,19,23,76,78,79,81,83,33,94,85,86,87,88,89,90,91,112,113,97,98,99,59,74,56,57,72,73,60,63,64,61,65,67,68,71,58,62,69,70,101,102,103,104,105,106,109,110,111,107,66)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'
 6. SELECT id, parent_id, VALUE, name, lft, rgt
    FROM jos_core_acl_aro_groups
    WHERE id=23
 7. SHOW COLUMNS
    FROM jos_content
 8. SELECT id, setting_name, setting_value
    FROM jos_jdownloads_config
 9. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188)
     
    AND jf_content.reference_table='jdownloads_config'
 10. SELECT id, setting_name, setting_value
    FROM jos_jdownloads_config
 11. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188)
     
    AND jf_content.reference_table='jdownloads_config'
 12. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_templates
    WHERE template_typ = '1'
    AND template_active = 1
 13. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(1)
     
    AND jf_content.reference_table='jdownloads_templates'
 14. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_templates
    WHERE template_typ = '2'
    AND template_active = 1
 15. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(9)
     
    AND jf_content.reference_table='jdownloads_templates'
 16. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_templates
    WHERE template_typ = '3'
    AND template_active = 1
 17. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(3)
     
    AND jf_content.reference_table='jdownloads_templates'
 18. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_templates
    WHERE template_typ = '4'
    AND template_active = 1
 19. SELECT id
    FROM jos_jdownloads_templates
    WHERE template_typ = '4'
    AND locked = 1
 20. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_templates
    WHERE template_typ = '5'
    AND template_active = 1
 21. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(4)
     
    AND jf_content.reference_table='jdownloads_templates'
 22. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link = 'index.php?option=com_jdownloads&view=viewcategories'
    AND published = 1
 23. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(96)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'
 24. SELECT id, link
    FROM jos_menu
    WHERE link LIKE 'index.php?option=com_jdownloads&view=viewcategory&catid%'
    AND published = 1
 25. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(97,98,99,101,102,103,104,105,106,107,109,110,111)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'
 26. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link = 'index.php?option=com_jdownloads&view=upload'
    AND published = 1
 27. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link = 'index.php?option=com_jdownloads&view=search'
    AND published = 1
 28. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(108)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'
 29. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE published = 1
    AND cat_id = '15'
    AND cat_access <= '02'
 30. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE published = 1
    AND cat_id = 15
 31. SELECT cat_id, cat_title, cat_access, parent_id
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE published = 1
    AND cat_id = 27
 32. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 27
 33. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE parent_id = '15'
    AND published = 1
    AND (cat_access <= '02' )
    ORDER BY ordering
 34. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE cat_id = '15'
    AND published = 1
 35. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE cat_id = '15'
    AND published = 1
    ORDER BY ordering ASC
    LIMIT 0, 15
 36. SELECT parent_id
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = '15'
 37. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 27
 38. SELECT cat_id AS id, parent_id AS parent, cat_title AS name
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE published = 1
    AND (cat_access <= '02' )
    ORDER BY ordering
 39. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,27,25,26)
     
    AND jf_content.reference_table='jdownloads_cats'
 40. SELECT cat_id AS id, parent_id AS parent, cat_title AS name
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE published = 1
    AND (cat_access <= '02' )
    ORDER BY cat_id
 41. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27)
     
    AND jf_content.reference_table='jdownloads_cats'
 42. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 15
 43. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 16
 44. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 17
 45. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 18
 46. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 19
 47. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 20
 48. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 21
 49. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 22
 50. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 23
 51. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 24
 52. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 25
 53. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 26
 54. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 27
 55. SELECT cat_title, cat_id
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = '15'
 56. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 15
 57. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 15
 58. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 15
 59. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 15
 60. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 8
 61. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 62. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 15
 63. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 8
 64. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=8
 65. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 7
 66. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 67. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 15
 68. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 7
 69. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=7
 70. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 6
 71. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 72. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 15
 73. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 6
 74. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=6
 75. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 5
 76. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 77. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 15
 78. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 5
 79. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=5
 80. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 4
 81. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 82. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 15
 83. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 4
 84. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=4
 85. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 3
 86. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 87. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 15
 88. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 3
 89. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=3
 90. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 2
 91. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 92. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 15
 93. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 2
 94. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=2
 95. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 101)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 96. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 101 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 97. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(69,48,19,56,1,21,18,58)
     
    AND jf_content.reference_table='modules'
 98. SELECT parent, menutype, ordering
    FROM jos_menu
    WHERE id = 101
    LIMIT 1
 99. SELECT parent, menutype, ordering
    FROM jos_menu
    WHERE id = 97
    LIMIT 1
 100. SELECT parent, menutype, ordering
    FROM jos_menu
    WHERE id = 96
    LIMIT 1
 101. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_menu AS m

    WHERE menutype='mainmenu'
    AND published='1'
    AND access <= '0'
    AND parent=0
    AND ordering < 5
 102. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1  
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 103. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=1
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(1,4,75,2,5,93,3,92,95,10,100,108,8,96,9,35,11,12,13,14,15,16,17,18,22,21,19,23,76,78,79,81,83,33,94,85,86,87,88,89,90,91,112,113,97,98,99,59,74,56,57,72,73,60,63,64,61,65,67,68,71,58,62,69,70,101,102,103,104,105,106,109,110,111,107,66)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'
 104. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=1
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(96,97,101)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'

Nạp xong các file ngôn ngữ

Chuỗi chẩn đoán chưa được dịch

Không

Chuỗi dành cho người thiết kế chưa được dịch

Không