Legal documents
Overview Search Downloads Up
Ngày ban hành Tên văn bản Ngày có hiệu lực Loại Số văn bản Trích yếu Tải xuống
2000-06-09 luatdaukhisuadoi 2000-07-01 Luật

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của luật dầu khí

1993-06-07 luatdaukhi 1993-09-01 Luật

Luật dầu khí

2010-04-05 Công văn 1070 Tổng cục Thuế 2010-04-05 Công văn 1070/TCT-CS

Về việc nộp thuế đối với Nhà thầu nước ngoài thực hiện dự án ODA vay

2007-05-25 Nghị định 85/2007 2007-07-01 Nghị định 85/2007/NĐ-CP

Về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của luật quản lý thuế

2010-10-28 Nghị định 85/2007/NĐ-CP sửa đổi 2011-01-01 Nghị định 106/2010/NĐ-CP

Về việc sửa đổi một số điều của nghị định số 85/2007/NĐ-CP của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật quản lý thuế và nghị định số 100/2008/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân

2010-05-28 Công văn 6824/BTC-TCT 2010-05-28 Công văn 6824/BTC-TCT

Về việc chính sách thuế đối với hoạt động môi giới dịch vụ vận tải quốc tế

2010-07-06 Công văn 8667/BTC- TCT 2010-07-06 Công văn 8667/BTC-TCT

Về việc xử lý thuế nhà thầu đối với dịch vụ tái bảo hiểm ra nước ngoài.