Legal documents
Overview Search Downloads Up
Ngày ban hành Tên văn bản Ngày có hiệu lực Loại Số văn bản Trích yếu Tải xuống
2010-08-04 Thông tư số 137/2009/TT- BTC sửa đổi 2010-08-04 Thông tư 116/2010/TT-BTC

Về việc sửa đổi, bổ sung thông tư số 137/2009/TT-BTC về cơ chế chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu

2010-09-28 Các mẫu hóa đơn, bảng biểu đính chính 2010-09-28

Các mẫu hóa đơn, bảng biểu đính chính. Ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2010 của Bộ Tài chính

2010-06-22 Công văn 3367/TCHQ- KTTT 2010-06-22 Công văn 3367/TCHQ-KTTT

Về việc thuế NK và thuế GTGT thiết bị phục vụ dầu khí

2008-07-29 Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT-BKH-BTC-BCA 2008-07-29 Thông tư liên tịch 05/2008/TTLT-BKH-BTC-BCA

Về việc hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuê và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo luật doanh nghiệp

2010-03-09 Công văn 2826/BTC-TCHQ 2010-03-09 Công văn 2826/BTC-TCHQ

Về việc xử lý nợ thuế TTĐB, thuế GTGT xe ô tô chuyên dùng NK

2010-02-12 Công văn 2142/BTC-CST 2010-02-12 Công văn 2142/BTC-CST

Về chính sách thuế GTGT đối với thẻ cào điện thoại di động

2010-08-06 Công văn 2939/TCT-KK 2010-08-06 Công văn 2939/TCT-KK

Về việc hoàn thuế GTGT

2010-07-12 Công văn 2505/TCT-CS 2010-07-12 Công văn 2505/TCT-CS

Về chính sách thuế đối với dự án ODA

2010-05-24 Công văn 6559/BTC-CST 2010-05-24 Công văn 6559/BTC-CST

Về thuế GTGT đối với thẻ cào ĐTDĐ dùng cho mạng viễn thông nước ngoài

2011-02-14 Công văn 604/TCHQ-TXNK 2011-02-14 Công văn 604/TCHQ-TXNK

Về việc thuế xe ôtô tải tự đổ

2011-02-14 Công văn 604/TCHQ-TXNK 2011-02-14 Công văn 604/TCHQ-TXNK

Về việc thuế xe ôtô tải tự đổ

Mẫu số: 01/HTBT hoàn thuế/phí Mẫu số: 01/HTBT

Đề nghị hoàn thuế/ Phí

2011-01-25 Công văn 339/TCT-CS 2011-01-25 Công văn 339/TCT-CS

Về việc hướng dẫn một số vướng mắc khi thực hiện Thông tư 153.

2010-07-23 Thông tư số 105/2010/TT-BTC 2010-07-23 Thông tư 105/2010/TT-BTC

Về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên và hướng dẫn thi hành Nghị định số 50/2010/NĐ-CP

2010-06-30 Mẫu số 01/ĐNHT Mẫu số 01/ĐNHT

Giấy đề nghị tạm hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước

(Mẫu số 01/ĐNHT Theo TT số 94/2010/TT-BTC ngày 30/6/2010 của BTC)

Thông tin cá nhân

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.87 MB
Application afterInitialise: 0.090 seconds, 6.11 MB
Application afterRoute: 0.113 seconds, 7.30 MB
Application afterDispatch: 0.386 seconds, 13.75 MB
Application afterRender: 0.495 seconds, 15.64 MB

Bộ nhớ sử dụng

16539600

142 các truy vấn đã được ghi lại

 1. SHOW TABLES
 2. SELECT file_id
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE published = 1
    AND use_timeframe = 1
    AND publish_to != '0000-00-00 00:00:00'
    AND publish_to <= '2014-09-17 06:30:06'
 3. SELECT file_id
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE published = 0
    AND use_timeframe = 1
    AND publish_from != '0000-00-00 00:00:00'
    AND publish_from <= '2014-09-17 06:30:06'
 4. SELECT id, parent_id, VALUE, name, lft, rgt
    FROM jos_core_acl_aro_groups
    WHERE id=23
 5. SHOW COLUMNS
    FROM jos_content
 6. SELECT id, setting_name, setting_value
    FROM jos_jdownloads_config
 7. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188)
     
    AND jf_content.reference_table='jdownloads_config'
 8. SELECT id, setting_name, setting_value
    FROM jos_jdownloads_config
 9. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188)
     
    AND jf_content.reference_table='jdownloads_config'
 10. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_templates
    WHERE template_typ = '1'
    AND template_active = 1
 11. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(1)
     
    AND jf_content.reference_table='jdownloads_templates'
 12. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_templates
    WHERE template_typ = '2'
    AND template_active = 1
 13. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(9)
     
    AND jf_content.reference_table='jdownloads_templates'
 14. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_templates
    WHERE template_typ = '3'
    AND template_active = 1
 15. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(3)
     
    AND jf_content.reference_table='jdownloads_templates'
 16. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_templates
    WHERE template_typ = '4'
    AND template_active = 1
 17. SELECT id
    FROM jos_jdownloads_templates
    WHERE template_typ = '4'
    AND locked = 1
 18. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_templates
    WHERE template_typ = '5'
    AND template_active = 1
 19. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(4)
     
    AND jf_content.reference_table='jdownloads_templates'
 20. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link = 'index.php?option=com_jdownloads&view=viewcategories'
    AND published = 1
 21. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(96)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'
 22. SELECT id, link
    FROM jos_menu
    WHERE link LIKE 'index.php?option=com_jdownloads&view=viewcategory&catid%'
    AND published = 1
 23. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(97,98,99,101,102,103,104,105,106,107,109,110,111)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'
 24. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link = 'index.php?option=com_jdownloads&view=upload'
    AND published = 1
 25. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link = 'index.php?option=com_jdownloads&view=search'
    AND published = 1
 26. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(108)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'
 27. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE published = 1
    AND cat_id = '24'
    AND cat_access <= '02'
 28. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE published = 1
    AND cat_id = 24
 29. SELECT cat_id, cat_title, cat_access, parent_id
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE published = 1
    AND cat_id = 27
 30. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 27
 31. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE parent_id = '24'
    AND published = 1
    AND (cat_access <= '02' )
    ORDER BY ordering
 32. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE cat_id = '24'
    AND published = 1
 33. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE cat_id = '24'
    AND published = 1
    ORDER BY ordering ASC
    LIMIT 0, 15
 34. SELECT parent_id
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = '24'
 35. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 27
 36. SELECT cat_id AS id, parent_id AS parent, cat_title AS name
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE published = 1
    AND (cat_access <= '02' )
    ORDER BY ordering
 37. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,27,25,26)
     
    AND jf_content.reference_table='jdownloads_cats'
 38. SELECT cat_id AS id, parent_id AS parent, cat_title AS name
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE published = 1
    AND (cat_access <= '02' )
    ORDER BY cat_id
 39. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27)
     
    AND jf_content.reference_table='jdownloads_cats'
 40. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 15
 41. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 16
 42. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 17
 43. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 18
 44. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 19
 45. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 20
 46. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 21
 47. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 22
 48. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 23
 49. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 24
 50. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 25
 51. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 26
 52. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 27
 53. SELECT cat_title, cat_id
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = '24'
 54. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 24
 55. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 24
 56. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 24
 57. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 24
 58. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 621
 59. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 60. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 24
 61. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 621
 62. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=621
 63. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 620
 64. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 65. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 24
 66. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 620
 67. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=620
 68. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 619
 69. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 70. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 24
 71. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 619
 72. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=619
 73. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 618
 74. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 75. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 24
 76. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 618
 77. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=618
 78. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 617
 79. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 80. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 24
 81. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 617
 82. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=617
 83. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 616
 84. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 85. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 24
 86. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 616
 87. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=616
 88. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 615
 89. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 90. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 24
 91. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 615
 92. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=615
 93. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 614
 94. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 95. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 24
 96. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 614
 97. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=614
 98. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 613
 99. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 100. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 24
 101. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 613
 102. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=613
 103. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 611
 104. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 105. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 24
 106. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 611
 107. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=611
 108. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 609
 109. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 110. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 24
 111. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 609
 112. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=609
 113. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 608
 114. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 115. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 24
 116. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 608
 117. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=608
 118. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 607
 119. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 120. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 24
 121. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 607
 122. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=607
 123. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 606
 124. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 125. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 24
 126. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 606
 127. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=606
 128. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 605
 129. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 130. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 24
 131. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 605
 132. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=605
 133. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 103)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 134. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 103 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 135. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(69,48,19,56,1,21,18,58)
     
    AND jf_content.reference_table='modules'
 136. SELECT parent, menutype, ordering
    FROM jos_menu
    WHERE id = 103
    LIMIT 1
 137. SELECT parent, menutype, ordering
    FROM jos_menu
    WHERE id = 97
    LIMIT 1
 138. SELECT parent, menutype, ordering
    FROM jos_menu
    WHERE id = 96
    LIMIT 1
 139. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_menu AS m

    WHERE menutype='mainmenu'
    AND published='1'
    AND access <= '0'
    AND parent=0
    AND ordering < 5
 140. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1  
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 141. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=1
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(1,4,75,2,5,93,3,92,95,10,100,108,8,96,9,35,11,12,13,14,15,16,17,18,22,21,19,23,76,78,79,81,83,33,94,85,86,87,88,89,90,91,112,113,97,98,99,59,74,56,57,72,73,60,63,64,61,65,67,68,71,58,62,69,70,101,102,103,104,105,106,109,110,111,107,66)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'
 142. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=1
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(96,97,103)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'

Nạp xong các file ngôn ngữ

Chuỗi chẩn đoán chưa được dịch

Không

Chuỗi dành cho người thiết kế chưa được dịch

Không