Home Tư vấn Tài chính
Tài chính PDF. In Email

Đội ngũ tư vấn với kinh nghiệm chuyên sâu sẽ giúp doanh nghiệp xây dựng và củng cố chiến lược kinh doanh, khai thác các cơ hội kinh doanh, nâng cao hiệu quả hoạt động, quản lý rủi ro và gia tăng giá trị cho cổ đông.

Đăng ký dịch vụ qua SMS: Soạn TênCôngty gửi tới 0943 428 998 hoặc 0942 418 998

Hỗ trợ xây dựng và theo đuổi chiến lược kinh doanh và mục tiêu đầu tư với các dịch vụ sau:

 • Tư vấn về mục tiêu và kế hoạch kinh doanh
 • Tìm kiếm nguồn tài trợ
 • Tư vấn về tác động của thuế và các vấn đề trong quá trình thẩm định tài chính

Các chuyên gia của chúng tôi thực hiện định giá trong quá trình sáp nhập và mua lại nhằm mang lại sự tự tin cho doanh nghiệp trong quá trình đàm phán qua các yếu tố sau:

 • Kiểm toán và đánh giá vốn cổ phần
 • Xác định giá trị của doanh nghiệp dựa trên các tài sản hữu hình và vô hình
 • Xác định khả năng sinh lời của dự án
 • Đánh giá giá trị cộng hưởng của doanh nghiệp

Các dịch vụ bao gồm:

 • Thực hiện rà soát chiến lược của doanh nghiệp nhằm đánh giá các cơ hội tiềm năng trong sáp nhập và mua lại
 • Thực hiện phân tích cạnh tranh trong sáp nhập và mua lại nhằm tư vấn bước đi và cơ hội tốt nhất cho khách hàng
 • Thực hiện nghiên cứu và xác định các mục tiêu chính nhằm thực hiện sáp nhập và mua lại đúng theo kế hoạch
 • Định giá doanh nghiệp với kỹ thuật phù hợp nhất
 • Hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình thương lượng, đàm phán sáp nhập và mua lại
 • Hỗ trợ xác định các cơ hội hợp tác chiến lược và đẩy nhanh quá trình đàm phán nhằm đem lại thương vụ tốt nhất cho các bên
 • Xác định các cơ hội đa dạng hóa cho doanh nghiệp

 

Thông tin Liên hệ

Hà Nội
Tầng 1&2, tòa nhà Viễn Đông, 36 Hoàng Cầu
Quận Đống Đa
ĐT: 04 3 944 6456
Fax: 04 3 944 6455

Thành phố Hồ Chí Minh
Lầu 11, tòa nhà MB
538 Cách Mạng Tháng Tám,
Phường 11, Quận 3
ĐT: 08 3 990 7777
Fax: đang xây dựng

Gửi email cho chúng tôi

 

Thông tin cá nhân

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.87 MB
Application afterInitialise: 0.096 seconds, 6.11 MB
Application afterRoute: 0.122 seconds, 7.30 MB
Application afterDispatch: 0.252 seconds, 12.75 MB
Application afterRender: 0.394 seconds, 14.23 MB

Bộ nhớ sử dụng

15058256

23 các truy vấn đã được ghi lại

 1. SHOW TABLES
 2. SELECT file_id
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE published = 1
    AND use_timeframe = 1
    AND publish_to != '0000-00-00 00:00:00'
    AND publish_to <= '2014-10-20 21:07:06'
 3. SELECT file_id
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE published = 0
    AND use_timeframe = 1
    AND publish_from != '0000-00-00 00:00:00'
    AND publish_from <= '2014-10-20 21:07:06'
 4. SELECT id, parent_id, VALUE, name, lft, rgt
    FROM jos_core_acl_aro_groups
    WHERE id=23
 5. SHOW COLUMNS
    FROM jos_content
 6. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 83)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 7. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS SECTION, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.SECTION
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 521
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2014-10-21 02:07:06' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2014-10-21 02:07:06' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 8. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(521)
     
    AND jf_content.reference_table='content'
 9. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(521)
     
    AND jf_content.reference_table='users'
 10. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(143)
     
    AND jf_content.reference_table='categories'
 11. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(25)
     
    AND jf_content.reference_table='sections'
 12. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='521'
 13. SELECT g.*
    FROM jos_core_acl_aro_groups AS g
    INNER JOIN jos_core_acl_groups_aro_map AS gm
    ON gm.group_id = g.id
    INNER JOIN jos_core_acl_aro AS ao
    ON ao.id = gm.aro_id
    WHERE ao.VALUE='65'
    ORDER BY g.id
 14. SELECT t.id,t.name,t.hits
    FROM jos_tag_term AS t
    LEFT JOIN jos_tag_term_content AS c  
    ON c.tid=t.id
    WHERE c.cid=521
    ORDER BY t.weight DESC,t.name
 15. SELECT catid, sectionid, created, modified,  metakey
    FROM jos_content
    WHERE id=521
    LIMIT 0, 1
 16. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 83 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 17. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(69,48,19,56,1,21,18,58,30)
     
    AND jf_content.reference_table='modules'
 18. SELECT parent, menutype, ordering
    FROM jos_menu
    WHERE id = 83
    LIMIT 1
 19. SELECT parent, menutype, ordering
    FROM jos_menu
    WHERE id = 3
    LIMIT 1
 20. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_menu AS m

    WHERE menutype='mainmenu'
    AND published='1'
    AND access <= '0'
    AND parent=0
    AND ordering < 3
 21. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1  
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 22. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=1
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(1,4,75,2,5,93,3,92,95,10,100,108,8,96,9,35,11,12,13,14,15,16,17,18,22,21,19,23,76,78,79,81,83,33,94,85,86,87,88,89,90,91,112,113,97,98,99,59,74,56,57,72,73,60,63,64,61,65,67,68,71,58,62,69,70,101,102,103,104,105,106,109,110,111,107,66)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'
 23. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=1
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(3,83)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'

Nạp xong các file ngôn ngữ

Chuỗi chẩn đoán chưa được dịch

Không

Chuỗi dành cho người thiết kế chưa được dịch

Không