Home Tư vấn Kế toán
PDF. In Email

Dịch vụ kế toán chuyên nghiệp của chúng tôi giúp doanh nghiệp có hệ thống kế toán hoàn thiện theo quy định của pháp luật thuế, kế toán, đồng thời cung cấp công cụ quản trị hỗ trợ đắc lực cho việc ra quyết định của lãnh đạo.

Đăng ký dịch vụ qua SMS: Soạn TênCôngty gửi tới 0943 428 998 hoặc 0942 418 998

Một trong những vấn đề mà chủ doanh nghiệp quan tâm trước khi quyết toán thuế hoặc kiểm toán là chuẩn bị sẵn sàng các báo cáo tài chính và hệ thống kế toán hoàn chỉnh nhằm đảm bảo kết quả tốt khi quyết toán và/hoặc kiểm toán. Lãnh đạo doanh nghiệp cũng có thể quan tâm tới việc kiểm tra chất lượng công tác kế toán định kỳ nhằm đảm bảo chất lượng thông tin khi ra quyết định.

Dịch vụ soát xét kế toán của Vietsourcing giúp mang lại bộ báo cáo tài chính có chất lượng và hệ thống số sách kế toán hoàn chỉnh cho doanh nghiệp.

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm các công việc sau:

 • Rà soát chứng từ gốc để kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ
 • Rà soát các hóa đơn đầu vào để kiểm tra, loại bỏ các hóa đơn bất hợp pháp
 • Rà soát sổ sách kế toán nhằm kiểm tra tính tuân thủ các chuẩn mực kế toán và quy định về thuế, kế toán và pháp luật của Nhà nước
 • Rà soát báo cáo tài chính
 • Tư vấn cho doanh nghiệp về các biện pháp nâng cao chất lượng công tác kế toán, kiểm soát nội bộ và tuân thủ pháp luật, đặc biệt là pháp luật thuế
 • Tư vấn ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng kế toán

Các chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm về thuế, kế toán và quản trị sẽ giúp doanh nghiệp xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ mạnh, thiết lập hệ thống kế toán hoàn thiện, tuân thủ pháp luật thuế, kế toán và các quy định của Nhà nước.

 • Xây dựng hệ thống biểu mẫu, chứng từ
 • Xây dựng quy trình kiểm tra, phê duyệt và luân chuyển chứng từ
 • Xây dựng các thủ tục ghi sổ kế toán và giám sát kế toán
 • Xây dựng hệ thống báo cáo tài chính và quản trị
 • Xây dựng tài liệu hướng dẫn công việc kế toán
 • Tư vấn lựa chọn và kiểm định chất lượng phần mềm kế toán áp dụng tại doanh nghiệp

 

Thông tin Liên hệ

Hà Nội
Tầng 1&2, tòa nhà Viễn Đông, 36 Hoàng Cầu
Quận Đống Đa
ĐT: 04 3 944 6456
Fax: 04 3 944 6455

Thành phố Hồ Chí Minh
Lầu 11, tòa nhà MB
538 Cách Mạng Tháng Tám,
Phường 11, Quận 3
ĐT: 08 3 990 7777
Fax: đang xây dựng

Gửi email cho chúng tôi

 

Thông tin cá nhân

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.87 MB
Application afterInitialise: 0.131 seconds, 6.11 MB
Application afterRoute: 0.252 seconds, 7.46 MB
Application afterDispatch: 0.405 seconds, 12.76 MB
Application afterRender: 0.484 seconds, 14.24 MB

Bộ nhớ sử dụng

15071840

25 các truy vấn đã được ghi lại

 1. SHOW TABLES
 2. SELECT file_id
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE published = 1
    AND use_timeframe = 1
    AND publish_to != '0000-00-00 00:00:00'
    AND publish_to <= '2014-10-20 16:10:17'
 3. SELECT file_id
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE published = 0
    AND use_timeframe = 1
    AND publish_from != '0000-00-00 00:00:00'
    AND publish_from <= '2014-10-20 16:10:17'
 4. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 5. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(1,4,75,2,5,93,3,92,95,10,100,108,8,96,9,35,11,12,13,14,15,16,17,18,22,21,19,23,76,78,79,81,83,33,94,85,86,87,88,89,90,91,112,113,97,98,99,59,74,56,57,72,73,60,63,64,61,65,67,68,71,58,62,69,70,101,102,103,104,105,106,109,110,111,107,66)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'
 6. SELECT id, parent_id, VALUE, name, lft, rgt
    FROM jos_core_acl_aro_groups
    WHERE id=23
 7. SHOW COLUMNS
    FROM jos_content
 8. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 76)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 9. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS SECTION, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.SECTION
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 657
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2014-10-20 21:10:17' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2014-10-20 21:10:17' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 10. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(657)
     
    AND jf_content.reference_table='content'
 11. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(657)
     
    AND jf_content.reference_table='users'
 12. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(143)
     
    AND jf_content.reference_table='categories'
 13. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(25)
     
    AND jf_content.reference_table='sections'
 14. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='657'
 15. SELECT g.*
    FROM jos_core_acl_aro_groups AS g
    INNER JOIN jos_core_acl_groups_aro_map AS gm
    ON gm.group_id = g.id
    INNER JOIN jos_core_acl_aro AS ao
    ON ao.id = gm.aro_id
    WHERE ao.VALUE='67'
    ORDER BY g.id
 16. SELECT t.id,t.name,t.hits
    FROM jos_tag_term AS t
    LEFT JOIN jos_tag_term_content AS c  
    ON c.tid=t.id
    WHERE c.cid=657
    ORDER BY t.weight DESC,t.name
 17. SELECT catid, sectionid, created, modified,  metakey
    FROM jos_content
    WHERE id=657
    LIMIT 0, 1
 18. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 76 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 19. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(69,48,19,56,1,21,18,58,30)
     
    AND jf_content.reference_table='modules'
 20. SELECT parent, menutype, ordering
    FROM jos_menu
    WHERE id = 76
    LIMIT 1
 21. SELECT parent, menutype, ordering
    FROM jos_menu
    WHERE id = 3
    LIMIT 1
 22. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_menu AS m

    WHERE menutype='mainmenu'
    AND published='1'
    AND access <= '0'
    AND parent=0
    AND ordering < 3
 23. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1  
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 24. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=1
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(1,4,75,2,5,93,3,92,95,10,100,108,8,96,9,35,11,12,13,14,15,16,17,18,22,21,19,23,76,78,79,81,83,33,94,85,86,87,88,89,90,91,112,113,97,98,99,59,74,56,57,72,73,60,63,64,61,65,67,68,71,58,62,69,70,101,102,103,104,105,106,109,110,111,107,66)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'
 25. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=1
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(3,76)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'

Nạp xong các file ngôn ngữ

Chuỗi chẩn đoán chưa được dịch

Không

Chuỗi dành cho người thiết kế chưa được dịch

Không