Home Liên hệ
Liên hệ sử dụng dịch vụ

Cảm ơn quý khách đã quan tâm tới dịch vụ của Vietsourcing. Kính mời quý khách cung cấp các thông tin và yêu cầu để chúng tôi có thể liên hệ lại nhằm thảo luận các lĩnh vực mà chúng tôi có thể hỗ trợ quý khách. 

Các trường được đánh dấu (*) là bắt buộc.

 :
 :
 :
 :
 :
 :
 :
 :

Bạn cònký tự được nhập.
 


 

Thông tin Liên hệ

Hà Nội
Tầng 1&2, tòa nhà Viễn Đông, 36 Hoàng Cầu
Quận Đống Đa
ĐT: 04 3 944 6456
Fax: 04 3 944 6455

Thành phố Hồ Chí Minh
Lầu 11, tòa nhà MB
538 Cách Mạng Tháng Tám,
Phường 11, Quận 3
ĐT: 08 3 990 7777
Fax: đang xây dựng

Gửi email cho chúng tôi

 

Thông tin cá nhân

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.87 MB
Application afterInitialise: 0.099 seconds, 6.11 MB
Application afterRoute: 0.126 seconds, 7.30 MB
Application afterDispatch: 0.433 seconds, 12.03 MB
Application afterRender: 0.507 seconds, 13.69 MB

Bộ nhớ sử dụng

14499224

20 các truy vấn đã được ghi lại

 1. SHOW TABLES
 2. SELECT file_id
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE published = 1
    AND use_timeframe = 1
    AND publish_to != '0000-00-00 00:00:00'
    AND publish_to <= '2014-10-21 14:55:05'
 3. SELECT file_id
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE published = 0
    AND use_timeframe = 1
    AND publish_from != '0000-00-00 00:00:00'
    AND publish_from <= '2014-10-21 14:55:05'
 4. SELECT id, parent_id, VALUE, name, lft, rgt
    FROM jos_core_acl_aro_groups
    WHERE id=23
 5. SHOW COLUMNS
    FROM jos_content
 6. SELECT *
    FROM  `jos_aicontactsafe_config`
 7. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 9)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 8. SELECT *
    FROM jos_aicontactsafe_profiles
    WHERE ( id = 3
    AND published = 1 ) OR set_default = 1
    ORDER BY set_default
 9. SELECT *
    FROM jos_aicontactsafe_fields
    WHERE published = 1
    AND id IN ( 10,1,2,7,3,8,9,5,11 )
    ORDER BY ordering
 10. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(7,8,9,10,1,2,3,5,11)
     
    AND jf_content.reference_table='aicontactsafe_fields'
 11. SELECT *
    FROM jos_aicontactsafe_contactinformations
    WHERE profile_id = 3
 12. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(13,14,15,16,17,18)
     
    AND jf_content.reference_table='aicontactsafe_contactinformations'
 13. SELECT config_value
    FROM `jos_aicontactsafe_config`
    WHERE `config_key` = 'use_SqueezeBox'
 14. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 9 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 15. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(69,48,19,56,1,21,18,58,30)
     
    AND jf_content.reference_table='modules'
 16. SELECT parent, menutype, ordering
    FROM jos_menu
    WHERE id = 9
    LIMIT 1
 17. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_menu AS m

    WHERE menutype='topmenu'
    AND published='1'
    AND access <= '0'
    AND parent=0
    AND ordering < 6
 18. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1  
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 19. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=1
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(1,4,75,2,5,93,3,92,95,10,100,108,8,96,9,35,11,12,13,14,15,16,17,18,22,21,19,23,76,78,79,81,83,33,94,85,86,87,88,89,90,91,112,113,97,98,99,59,74,56,57,72,73,60,63,64,61,65,67,68,71,58,62,69,70,101,102,103,104,105,106,109,110,111,107,66)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'
 20. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=1
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(9)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'

Nạp xong các file ngôn ngữ

Chuỗi chẩn đoán chưa được dịch

Không

Chuỗi dành cho người thiết kế chưa được dịch

Không