Công ty TNHH Vanlaack Asia In

Vietsourcing thực hiện soát xét kế toán và dịch vụ tuyển dụng cho Vanlaack.

Vanlaack là công ty may toàn cầu với lịch sử hơn 125 năm và hiện diện tại hơn 40 chi nhánh trên toàn cầu.

Vietsourcing giúp soát xét kế toán và tuyển dụng cho Valaack tại nhà máy công ty ở Việt Nam.