Home Hỏi đáp
Email In PDF.

Ông David James (đã có mã số thuế cá nhân) là trưởng đại diện cho một công ty đa quốc gia tại Việt Nam. Văn phòng đại diện thực hiện các nghĩa vụ về thuế như khấu trừ, kê khai và nộp thuế trên thu nhập chịu thuế của ông James. Tuy nhiên, ông James muốn tự nộp thuế TNCN thay vì văn phòng đại diện nộp thuế. Việc này có được chấp nhận hay không?

Đọc thêm...
 
Email In PDF.

Chị Lan làm việc tại VPĐD của một công ty Singapore. Gần đây, chị Lan nghỉ sinh 4 tháng trong năm và được trợ cấp từ bảo hiểm xã hội trong thời gian nghỉ đẻ. KHoản trợ cấp này có được khấu trừ thuế không?

Đọc thêm...
 
Email In PDF.

Một công ty Úc mới mở văn phòng đại diện tại Việt Nam. Công ty này là nhà thầu nước ngoài có ký hợp đồng tư vấn và giám sát xây dựng với Ban Quản lý Đô thị TP Hồ Chí Minh. Trong trường hợp này, công ty đó có được coi là pháp nhân tại Việt Nam? Văn phòng đại diện của công ty này có được nộp thuế nhà thầu theo các quy định về thuế nhà thầu với nhà thầu không áp dụng hệ thống kế toán Việt Nam?

Đọc thêm...
 
Email In PDF.

Văn phòng đại diện có phải đăng ký mã số thuế không? Nếu có, văn phòng đại diện có phải kê khai thuế với cơ quan thuế địa phương hay không?

Đọc thêm...
 

Thông tin Liên hệ

Hà Nội
Tầng 1&2, tòa nhà Viễn Đông, 36 Hoàng Cầu
Quận Đống Đa
ĐT: 04 3 944 6456
Fax: 04 3 944 6455

Thành phố Hồ Chí Minh
Lầu 11, tòa nhà MB
538 Cách Mạng Tháng Tám,
Phường 11, Quận 3
ĐT: 08 3 990 7777
Fax: đang xây dựng

Gửi email cho chúng tôi

 

Thông tin cá nhân

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.87 MB
Application afterInitialise: 0.087 seconds, 6.11 MB
Application afterRoute: 0.130 seconds, 7.46 MB
Application afterDispatch: 0.302 seconds, 12.96 MB
Application afterRender: 0.463 seconds, 14.78 MB

Bộ nhớ sử dụng

15644192

25 các truy vấn đã được ghi lại

 1. SHOW TABLES
 2. SELECT file_id
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE published = 1
    AND use_timeframe = 1
    AND publish_to != '0000-00-00 00:00:00'
    AND publish_to <= '2014-09-19 18:54:18'
 3. SELECT file_id
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE published = 0
    AND use_timeframe = 1
    AND publish_from != '0000-00-00 00:00:00'
    AND publish_from <= '2014-09-19 18:54:18'
 4. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 5. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(1,4,75,2,5,93,3,92,95,10,100,108,8,96,9,35,11,12,13,14,15,16,17,18,22,21,19,23,76,78,79,81,83,33,94,85,86,87,88,89,90,91,112,113,97,98,99,59,74,56,57,72,73,60,63,64,61,65,67,68,71,58,62,69,70,101,102,103,104,105,106,109,110,111,107,66)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'
 6. SELECT id, parent_id, VALUE, name, lft, rgt
    FROM jos_core_acl_aro_groups
    WHERE id=23
 7. SHOW COLUMNS
    FROM jos_content
 8. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 100)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 9. SELECT *
    FROM jos_sections
    WHERE id = 28
    LIMIT 0, 1
 10. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(28)
     
    AND jf_content.reference_table='sections'
 11. SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.fulltext, a.sectionid, a.state, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.modified, a.modified_by, a.checked_out, a.checked_out_time, a.publish_up, a.publish_down, a.attribs, a.hits, a.images, a.urls, a.ordering, a.metakey, a.metadesc, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(':', a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, CHAR_LENGTH( a.`fulltext` ) AS readmore, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, g.name AS groups, u.email AS author_email
    FROM jos_content AS a
    INNER JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.access <= 0
    AND s.id = 28
    AND s.access <= 0
    AND cc.access <= 0
    AND s.published = 1
    AND cc.published = 1
    AND a.state = 1
    AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2014-09-19 23:54:18' )
    AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2014-09-19 23:54:18' )
    ORDER BY  a.created DESC
    LIMIT 0, 11
 12. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(573,572,571,570)
     
    AND jf_content.reference_table='content'
 13. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(573,572,571,570)
     
    AND jf_content.reference_table='users'
 14. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(162)
     
    AND jf_content.reference_table='categories'
 15. SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.fulltext, a.sectionid, a.state, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.modified, a.modified_by, a.checked_out, a.checked_out_time, a.publish_up, a.publish_down, a.attribs, a.hits, a.images, a.urls, a.ordering, a.metakey, a.metadesc, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(':', a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, CHAR_LENGTH( a.`fulltext` ) AS readmore, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, g.name AS groups, u.email AS author_email
    FROM jos_content AS a
    INNER JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.access <= 0
    AND s.id = 28
    AND s.access <= 0
    AND cc.access <= 0
    AND s.published = 1
    AND cc.published = 1
    AND a.state = 1
    AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2014-09-19 23:54:18' )
    AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2014-09-19 23:54:18' )
    ORDER BY  a.created DESC
 16. SELECT a.*, COUNT( b.id ) AS numitems, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(':', a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug
    FROM jos_categories AS a
    LEFT JOIN jos_content AS b
    ON b.catid = a.id
    AND b.state = 1
    AND ( b.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR b.publish_up <= '2014-09-19 23:54' )
    AND ( b.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR b.publish_down >= '2014-09-19 23:54' )
    AND b.access <= 0
    WHERE a.SECTION = 28
    AND a.published = 1
    AND a.access <= 0
    GROUP BY a.id
    HAVING numitems > 0
    ORDER BY a.ordering
 17. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(162)
     
    AND jf_content.reference_table='categories'
 18. SELECT g.*
    FROM jos_core_acl_aro_groups AS g
    INNER JOIN jos_core_acl_groups_aro_map AS gm
    ON gm.group_id = g.id
    INNER JOIN jos_core_acl_aro AS ao
    ON ao.id = gm.aro_id
    WHERE ao.VALUE='67'
    ORDER BY g.id
 19. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 100 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 20. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(69,48,19,56,1,21,18,58,30)
     
    AND jf_content.reference_table='modules'
 21. SELECT parent, menutype, ordering
    FROM jos_menu
    WHERE id = 100
    LIMIT 1
 22. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_menu AS m

    WHERE menutype='topmenu'
    AND published='1'
    AND access <= '0'
    AND parent=0
    AND ordering < 4
 23. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1  
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 24. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=1
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(1,4,75,2,5,93,3,92,95,10,100,108,8,96,9,35,11,12,13,14,15,16,17,18,22,21,19,23,76,78,79,81,83,33,94,85,86,87,88,89,90,91,112,113,97,98,99,59,74,56,57,72,73,60,63,64,61,65,67,68,71,58,62,69,70,101,102,103,104,105,106,109,110,111,107,66)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'
 25. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=1
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(100)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'

Nạp xong các file ngôn ngữ

Chuỗi chẩn đoán chưa được dịch

Không

Chuỗi dành cho người thiết kế chưa được dịch

Không