Home Hỗ trợ doanh nghiệp Cho thuê nhân sự
Cho thuê nhân sự PDF. In Email

Dịch vụ Cho thuê Nhân sự của Vietsourcing cung cấp cho doanh nghiệp các chuyên gia theo nhu cầu ngắn hạn mà không phải mất các chi phí tốn kém xây dựng và duy trì các nguồn lực này.

 • Thay thế nhân viên tạm thời
 • Nhân sự toàn thời gian
 • Thay mặt khách hàng, ký hợp đồng lao động với nhân viên (bao gồm thực hiện toàn bộ về thủ tục trợ cấp và phúc lợi xã hội)

Đăng ký dịch vụ qua SMS: Soạn TênCôngty gửi tới 0943 428 998 hoặc 0942 418 998

Dịch vụ cho thuê kế toán trưởng của Vietsourcing giúp công tác kế toán của doanh nghiệp tuân thủ các quy định về thuế, kế toán, lao động và pháp luật hiện hành. Là đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán chuyên nghiệp đã đăng ký với Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA), chữ ký kế toán trưởng của Vietsourcing trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp được cơ quan thuế thừa nhận.

Một số nội dung công việc

 • Kiểm tra chứng từ hợp lý, hợp lệ
 • Kiểm tra hạch toán kế toán
 • Kiểm tra, duy trì hệ thống chứng từ, sổ sách & báo cáo tài chính
 • Kiểm tra báo cáo tài chính, báo cáo thuế định kỳ
 • Tiếp kiểm toán và cơ quan thuế khi thanh tra, quyết toán
 • Tư vấn chính sách, chế độ, xử lý kế toán cho lãnh đạo doanh nghiệp

Các kết quả cung cấp cho doanh nghiệp

 • Hệ thống sổ sách kế toán hoàn chỉnh
 • Bộ báo cáo tài chính và thuế định kỳ
 • Báo cáo tài chính cuối năm
 • Các tư vấn về chính sách, chế độ kế toán và xử lý kế toán

 

Thông tin Liên hệ

Hà Nội
Tầng 1&2, tòa nhà Viễn Đông, 36 Hoàng Cầu
Quận Đống Đa
ĐT: 04 3 944 6456
Fax: 04 3 944 6455

Thành phố Hồ Chí Minh
Lầu 11, tòa nhà MB
538 Cách Mạng Tháng Tám,
Phường 11, Quận 3
ĐT: 08 3 990 7777
Fax: đang xây dựng

Gửi email cho chúng tôi

 

Thông tin cá nhân

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.87 MB
Application afterInitialise: 0.085 seconds, 6.11 MB
Application afterRoute: 0.111 seconds, 7.30 MB
Application afterDispatch: 0.229 seconds, 12.76 MB
Application afterRender: 0.358 seconds, 14.57 MB

Bộ nhớ sử dụng

15423632

23 các truy vấn đã được ghi lại

 1. SHOW TABLES
 2. SELECT file_id
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE published = 1
    AND use_timeframe = 1
    AND publish_to != '0000-00-00 00:00:00'
    AND publish_to <= '2014-10-21 20:33:42'
 3. SELECT file_id
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE published = 0
    AND use_timeframe = 1
    AND publish_from != '0000-00-00 00:00:00'
    AND publish_from <= '2014-10-21 20:33:42'
 4. SELECT id, parent_id, VALUE, name, lft, rgt
    FROM jos_core_acl_aro_groups
    WHERE id=23
 5. SHOW COLUMNS
    FROM jos_content
 6. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 19)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 7. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS SECTION, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.SECTION
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 512
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2014-10-22 01:33:42' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2014-10-22 01:33:42' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 8. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(512)
     
    AND jf_content.reference_table='content'
 9. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(512)
     
    AND jf_content.reference_table='users'
 10. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(142)
     
    AND jf_content.reference_table='categories'
 11. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(25)
     
    AND jf_content.reference_table='sections'
 12. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='512'
 13. SELECT g.*
    FROM jos_core_acl_aro_groups AS g
    INNER JOIN jos_core_acl_groups_aro_map AS gm
    ON gm.group_id = g.id
    INNER JOIN jos_core_acl_aro AS ao
    ON ao.id = gm.aro_id
    WHERE ao.VALUE='65'
    ORDER BY g.id
 14. SELECT t.id,t.name,t.hits
    FROM jos_tag_term AS t
    LEFT JOIN jos_tag_term_content AS c  
    ON c.tid=t.id
    WHERE c.cid=512
    ORDER BY t.weight DESC,t.name
 15. SELECT catid, sectionid, created, modified,  metakey
    FROM jos_content
    WHERE id=512
    LIMIT 0, 1
 16. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 19 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 17. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(69,48,19,56,1,21,18,58,30)
     
    AND jf_content.reference_table='modules'
 18. SELECT parent, menutype, ordering
    FROM jos_menu
    WHERE id = 19
    LIMIT 1
 19. SELECT parent, menutype, ordering
    FROM jos_menu
    WHERE id = 2
    LIMIT 1
 20. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_menu AS m

    WHERE menutype='mainmenu'
    AND published='1'
    AND access <= '0'
    AND parent=0
    AND ordering < 2
 21. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1  
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 22. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=1
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(1,4,75,2,5,93,3,92,95,10,100,108,8,96,9,35,11,12,13,14,15,16,17,18,22,21,19,23,76,78,79,81,83,33,94,85,86,87,88,89,90,91,112,113,97,98,99,59,74,56,57,72,73,60,63,64,61,65,67,68,71,58,62,69,70,101,102,103,104,105,106,109,110,111,107,66)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'
 23. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=1
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(2,19)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'

Nạp xong các file ngôn ngữ

Chuỗi chẩn đoán chưa được dịch

Không

Chuỗi dành cho người thiết kế chưa được dịch

Không