Legal documents
Overview Search Downloads Up
Issued Date Document Name Effective Date Type Document No Abstract Download
2010-09-27 Thông tư 149/2010/TT-BTC 2010-11-11 Circular 149/2010/TT-BTC

Về việc hướng dẫn vế thuế giá trị gia tăng và quản lý hải quan đối với hàng hóa, dịch vụ bán tại khu cách lý

2010-02-01 Công văn 1387 /BTC-TCT 2010-02-01 Dispatch 1387 /BTC-TCT

Về việc hoàn thuế GTGT đối với hàng hoá xuất khẩu

2010-01-27 Công văn 311/TCT-CS 2010-01-27 Dispatch 311/TCT-CS

Về việc hoàn thuế GTGT

2011-01-06 Công văn 130 /BTC-TCT 2011-01-06 Dispatch 130 /BTC-TCT

Về việc khấu trừ thuế GTGT hàng xuất khẩu

2010-04-20 Công văn 1317/TCT-CS 2010-04-20 Dispatch 1317/TCT-CS

Về việc hoàn thuế GTGT cho DNTN Hoàng Khải

2009-10-06 Công văn 14148/BTC-TCT 2009-10-06 Dispatch 14148/BTC-TCT

Về việc chính sách thuế đối với tài sản rút vốn

2010-05-26 Công văn 1766/TCT-CS 2010-05-26 Dispatch 1766/TCT-CS

Về thuế suất thuế GTGT