Legal documents
Overview Search Downloads Up
Issued Date Document Name Effective Date Type Document No Abstract Download
2009-01-13 Thông tư 04 /2009/TT-BTC 2009-02-27 Dispatch 04 /2009/TT-BTC

Hướng dẫn thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ

2010-12-15 Thông báo số 290 /TB-TCT 2010-12-15 Notice 290 /TB-TCT

Về việc kết quả Hội nghị tập huấn và giải đáp một số nội dung tại Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ

2010-04-08 Công văn 1136/TCT-CS 2010-04-08 Dispatch 1136/TCT-CS

Về việc thuế GTGT

2010-12-28 Công văn 5273/TCT-CS 2010-12-28 Dispatch 5273/TCT-CS

Về việc thuế GTGT đối với hoạt động điều tra cơ bản

2007-02-28 Thông tư liên tịch 12/2007/TTLT-BTC-BTM-BCA 2007-03-15 Circular 12/2007/TTLT-BTC-BTM-BCA

Về việc hướng dẫn chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường

2010-12-31 Công văn 18102/BTC-TCT 2010-12-31 Dispatch 18102/BTC-TCT

Về việc hoá đơn giảm giá, chiết khấu thương mại.

2010-12-06 Thông tư 194/2010/TT-BTC 2011-01-20 Dispatch 194/2010/TT-BTC

Hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

2010-12-20 Công văn 5173 /TCT-CS 2010-12-20 Dispatch 5173 /TCT-CS

Về việc mẫu hoá đơn GTGT.

2010-07-06 Công văn 2408/TCT-CS 2010-07-06 Dispatch 2408/TCT-CS

Về việc giá tính thuế TTĐB đối với sản phẩm thuốc lá điếu

2007-08-14 Công văn 1751/BXD-VP 2007-08-14 Dispatch 1751/BXD-VP

Về việc công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình

2007-04-27 Thông tư 42/2007/TT-BTC 2007-05-12 Circular 42/2007/TT-BTC

Hướng dẫn thi hành nghị định số 68/1998/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành pháp lệnh thuế tài nguyên (sửa đổi) và nghị định số 147/2006/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số  68/1998/NĐ-CP nêu trên

2010-12-28 Công văn 5283/TCT-CS 2010-12-28 Dispatch 5283/TCT-CS

Về việc tính giá tính thuế TTĐB.

2011-01-04 Công văn 05/TCT-KK 2011-01-04 Dispatch 05/TCT-KK

Về việc hoàn thuế GTGT đối với trường hợp xuất khẩu.

2010-08-13 Công văn 3034/TCT-CS 2010-08-13 Dispatch 3034/TCT-CS

Về việc thuế GTGT đối với hoạt động đại lý bảo hiểm nhân thọ.

2010-05-04 Công văn 1460/TCT-CS 2010-05-04 Dispatch 1460/TCT-CS

Về việc giá tính thuế TTĐB