Legal documents
Overview Search Downloads Up
Issued Date Document Name Effective Date Type Document No Abstract Download
2007-07-24 Công văn 10587/BTC-TCT 2007-07-24 Dispatch 10587/BTC-TCT

Về việc thuế đối với hoa hồng đại lý dịch vụ bưu điện, xổ số, máy bay, ô tô, tàu hoả, tàu thuỷ hoặc bán bảo hiểm.

2009-12-22 Công văn 18002 /BTC-TCT 2009-12-22 Dispatch 18002 /BTC-TCT

Về việc thanh toán qua ngân hàng từ tài khoản vãng lai

2010-07-23 Công văn 4109/TCHQ-TXNK 2010-07-23 Dispatch 4109/TCHQ-TXNK

Về việc Thuế suất thuế GTGT

2011-01-13 Công văn 167/TCT-CS 2011-01-13 Dispatch 167/TCT-CS

Về việc vướng mắc về sử dụng hoá đơn theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC

2010-12-14 Công văn 5085/TCT-CS 2010-12-14 Dispatch 5085/TCT-CS

Về việc thuế GTGT đối với cho thuê cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp.

2011-01-04 Công văn 19/TCHQ-TXNK 2011-01-04 Dispatch 19/TCHQ-TXNK

Về việc thuế GTGT đối với hoạt động chuyển nhượng nhà xưởng của DNCX

2010-02-02 Công văn 393 /TCT-CS 2010-02-02 Dispatch 393 /TCT-CS

Về việc chính sách thuế GTGT.

2010-04-16 Công văn 1255/TCT-CS 2010-04-16 Dispatch 1255/TCT-CS

Về việc thuế GTGT đối với khoản đền bù, hỗ trợ về tài sản trên đất do bị thu hồi đất theo quy hoạch

2010-05-11 Công văn 5791/BTC-TCT 2010-05-11 Dispatch 5791/BTC-TCT

Về việc thời điểm kết thúc việc hoàn thuế GTGT đối với giai đoạn tìm kiếm thăm dò và phát triển mỏ dầu khí

2009-03-27 Thông tư 64/2009/TT-BTC 2009-03-27 Circular 64/2009/TT-BTC

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt

2010-04-21 Công văn 1343/TCT-CS 2010-04-21 Dispatch 1343/TCT-CS

Về việc giá tính thuế đối với hoạt động kinh doanh BĐS

2010-04-05 Công văn 1084/TCT-CS 2010-04-05 Dispatch 1084/TCT-CS

Về việc trả lời chính sách thuế

2010-03-18 Công văn 3316/BTC-CST 2010-03-18 Dispatch 3316/BTC-CST

Về việc thuế GTGT đối với các khoản thu dịch vụ cấp tín dụng, bảo lãnh

2010-05-07 Công văn 1527/TCT-CS 2010-05-07 Dispatch 1527/TCT-CS

Về việc giảm thuế GTGT

2010-03-15 Công văn 3055 /BTC-TCT 2010-03-15 Dispatch 3055 /BTC-TCT

Về việc thuế GTGT đối với vận tải quốc tế