Legal documents
Overview Search Downloads Up
Issued Date Document Name Effective Date Type Document No Abstract Download
2010-05-26 Công văn số 1761/TCT-KK 2010-05-26 Dispatch 1761/TCT-KK

Về việc hoàn thuế GTGT

2010-06-21 Công văn số 3327/TCHQ-KTTT 2010-06-21 Dispatch 3327/TCHQ-KTTT

Về việc miễn thuế giàn khoan TAD

2007-06-14 Mẫu số: 06/GTGT Mẫu số: 06/GTGT

Tờ khai thuế Gía trị gia tăng (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)

2011-01-13 Công văn 157/TCT-CS 2011-01-13 Dispatch 157/TCT-CS

Về việc thuế GTGT đối với kinh doanh bất động sản

2007-06-14 Mẫu số: 01- 1/GTGT Mẫu số: 01- 1/GTGT

Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra (Kèm theo tờ khai thuế GTGT theo mẫu số 01/GTGT)

2010-12-29 Thông tư 216/2010/TT-BTC 2011-02-15 Circular 216/2010/TT-BTC

Về việc ban hành danh mục các mặt hàng nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, thức ăn chăn nuôi, phân bón và thuốc trừ sâu được tạm thời điều chỉnh thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu

2011-01-25 Công văn 334/TCT-CS 2011-01-25 Dispatch 334/TCT-CS

Về việc xử lý vướng mắc về thủ tục góp vốn bằng tài sản.

2010-02-09 Công văn 457/TCT-KK 2010-02-09 Dispatch 457/TCT-KK

Về việc kê khai, nộp thuế GTGT theo tỷ lệ tại Chi nhánh hạch toán phụ thuộc

2009-12-29 Công văn 5306/TCT-CS 2009-12-09 Dispatch 5306/TCT-CS

Về việc chính sách thuế GTGT

2010-12-16 Công văn 5142/TCT-DNL 2010-12-16 Dispatch 5142/TCT-DNL

Về việc chứng từ thanh toán tiền thuê đất

2008-12-26 Thông tư 129/2008/TT-BTC 2009-01-10 Circular 129/2008/TT-BTC

Hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành nghị định số 123/2008/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế gía trị gia tăng

2010-05-31 Công văn 1853/TCT-KK 2010-05-31 Dispatch 1853/TCT-KK

Về việc hạch toán và kê khai thuế GTGT của doanh thu “đồng bảo hiểm”

2010-04-21 Công văn 1335/TCT-CS 2010-04-21 Dispatch 1335/TCT-CS

Về việc áp dụng phương pháp tính thuế GTGT

2010-07-23 Công văn 2703/TCT-CS 2010-07-23 Dispatch 2703/TCT-CS

Về việc chính sách thuế đối với dự án ODA

2011-01-19 Công văn 234/TCT-KK 2011-01-19 Dispatch 234/TCT-KK

Về việc phương pháp tính thuế GTGT