Legal documents
Overview Search Downloads Up
Issued Date Document Name Effective Date Type Document No Abstract Download
2009-03-02 Quyết định số 33/2009/QĐ-TTg 2009-05-01 Decision 33/2009/QĐ-TTg

Về việc ban hành cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu

2009-10-01 Quyết định số 119/2009/QĐ-TTg 2009-11-20 Decision 119/2009/QĐ-TTg

Về việc ban hành quy chế chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA

2007-07-16 Thông tư số 83/2007/TT-BTC 2007-08-01 Circular 83/2007/TT-BTC

Về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước

2008-01-11 Nghị quyết số 03/2008/NQ-CP Resolution 03/2008/NQ-CP

Về việc ban hành chương trình hành động của chính phủ

2008-11-14 Nghị định số 116/2008/NĐ-CP 2008-11-29 Decree 116/2008/NĐ-CP

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ Kế hoạc và Đầu tư

2009-12-14 Nghị định số 112/2009/NĐ-CP 2010-02-01 Decree 112/2009/NĐ-CP

Về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

2004-12-03 Nghị định số 197/2004/NĐ-CP 2004-12-18 Decree 197/2004/NĐ-CP

Về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

2009-05-19 Thông tư liên tịch số 95/2009/TTLT- BTC- BXD- BNN 2009-07-08 Joint Circular 95/2009/TTLT-BTC-BXD-BNN

Về việc hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn

2008-12-18 Nghị định số 123/2008/NĐ-CP 2009-01-01 Decree 123/2008/NĐ-CP

Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế giá trị gia tăng

2009-02-12 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP 2009-04-02 Decree 12/2009/NĐ-CP

Về việc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

2007-11-30 Nghị quyết 59/2007/NQ-CP Resolution 59/2007/NQ-CP

Về một số giải pháp xử lý những vướng mắc trong hoạt động đầu tư xây dựng và cải cách một số thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp

2009-10-09 Thông tư liên tịch số 198/2009/TTLT- BTC- BCT- BKH Joint Circular 198/2009/TTLT-BTC-BCT-BKH

Về việc hướng dẫn trao đổi, cung cấp thông tin liên quan đến người nộp thuế trong lĩnh vực quản lý nhà nước về thuế, hải quan, đầu tư, thương mại và công nghiệp

2009-03-06 Nghị quyết số 09/NQ-CP Resolution 09/NQ-CP

Phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2009

2010-02-11 Công văn số 2069/BTC-CST 2010-02-11 Dispatch 2069/BTC-CST

Về việc ưu đãi thuế đối với hàng hoá NK tạo TSCĐ