Legal documents
Overview Search Downloads Up
Issued Date Document Name Effective Date Type Document No Abstract Download
2009-11-29 Công văn số 16489 /BTC-TCT 2009-11-29 Dispatch 16489 /BTC-TCT

Về việc tổ chức thực hiện chính sách thuế đối với dự án ODA.

2009-09-16 Quyết định số 926/QĐ-BXD 2009-09-16 Dispatch 926/QĐ-BXD

Về việc giao cho Vụ Kinh tế Xây dựng làm Chủ dự án hỗ trợ kỹ thuật Tăng cường năng lực Quản lý Hợp đồng xây dựng do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ

2008-11-27 Nghị định số 118/2008/NĐ-CP 2008-12-12 Decree 118/2008/NĐ-CP

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài Chính

2010-04-12 Công văn số 2373/VPCP-QHQT 2010-04-12 Dispatch 2373/VPCP-QHQT

Về việc gia hạn rút vốn vay cho Dự án do Đan Mạch tài trợ

2009-08-10 Quyết định 1901/QĐ-BTC 2009-08-10 Decision 1901/QĐ-BTC

Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tài chính

2007-05-07 Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg 2007-05-22 Decision 59/2007/QĐ-TTg

Về việc ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty nhà nước

2005-11-29 Luật phòng chống tham nhũng 2006-06-01 Law 55/2005/QH11

Luật phòng chống tham nhũng

2010-06-15 Thông tư số 87/2010/TT-BTC 2010-08-01 Circular 87/2010/TT-BTC

Quy định việc quản lý và xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước khi dự án kết thúc

2010-04-08 Thông tư số 87/2010/TT-BTC 2010-05-23 Circular 46/2010/TT-BTC

Về việc quy định quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư cho các dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kinh tế - xã hội của huyện nghèo

2009-08-04 Thông tư số 49/2009/TT-BNNPTNT 2009-09-18 Circular 49/2009/TT-BNNPTNT

Hướng dẫn Quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ của nước ngoài thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

2010-05-11 Công văn 1565/TCT-CS 2010-05-11 Dispatch 1565/TCT-CS

Về việc chính sách thuế đối với dự án ODA

2008-03-14 Nghị định 29/2008/NĐ-CP 2008-03-29 Decree 29/2008/NĐ-CP

Về việc quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế

2007-08-28 Nghị định 138/2007/NĐ-CP 2008-09-12 Decree 138/2007/NĐ-CP

Về việc tổ chức và hoạt động của quỹ đầu tư phát triển địa phương

2009-09-14 Quyết định số 907/QĐ-BXD 2009-09-14 Decision 907/QĐ-BXD

Về việc phê duyệt tổng dự toán vốn đối ứng thực hiện Dự án Chương trình Quy hoạch Môi trường Đô thị Việt nam do Cộng đồng Châu Âu (EC) tài trợ không hoàn lại

2004-10-29 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP 2004-11-13 Decree 181/2004/NĐ-CP

Về việc thi hành Luật Đất đai