Legal documents
Overview Search Downloads Up
Issued Date Document Name Effective Date Type Document No Abstract Download
2011-02-16 Công văn 625/TCHQ-TXNK 2011-02-16 Dispatch 625/TCHQ-TXNK

Về việc thuế TTĐB xe ôtô

2010-09-14 Công văn 3578/TCT-CS 2010-09-14 Dispatch 3578/TCT-CS

Về việc trả lời câu hỏi tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp năm 2010

2005-11-29 Luật thuế tiêu thụ sửa đổi 2006-01-01 Law 57/2005/QH11 sửa đổi

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật thuế giá trị gia tăng

2010-04-07 Công văn số 4222/BTC-TCHQ 2010-04-07 Dispatch 4222/BTC-TCHQ

Về việc thuế TTĐB xe ôtô chở tiền

2010-08-11 Công văn số 4511/TCT-CS 2010-08-11 Dispatch 4511/TCT-CS

Về việc thuế TTĐB đối với hoạt động mua bán vỏ chai bia

2010-11-11 Công văn số 4543/TCT-CS 2010-11-11 Dispatch 4543/TCT-CS

Về việc thuế suất thuế TTĐB

2007-06-14 Mẫu số 01-2/TTĐB Mẫu số: 01-2/TTĐB

Bảng kê hóa đơn hàng hóa, dịch vụ mua vào chịu thuế tiêu thụ đặc biệt

2010-06-07 Công văn số 7252/BTC-CST 2010-06-07 Dispatch 7252/BTC-CST

Về việc chính sách thuế TTĐB đối với điều hòa trung tâm