Legal documents
Overview Search Downloads Up
Issued Date Document Name Effective Date Type Document No Abstract Download
2011-02-16 Công văn 625/TCHQ-TXNK 2011-02-16 Dispatch 625/TCHQ-TXNK

Về việc thuế TTĐB xe ôtô

2010-09-14 Công văn 3578/TCT-CS 2010-09-14 Dispatch 3578/TCT-CS

Về việc trả lời câu hỏi tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp năm 2010

2005-11-29 Luật thuế tiêu thụ sửa đổi 2006-01-01 Law 57/2005/QH11 sửa đổi

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật thuế giá trị gia tăng

2010-04-07 Công văn số 4222/BTC-TCHQ 2010-04-07 Dispatch 4222/BTC-TCHQ

Về việc thuế TTĐB xe ôtô chở tiền

2010-08-11 Công văn số 4511/TCT-CS 2010-08-11 Dispatch 4511/TCT-CS

Về việc thuế TTĐB đối với hoạt động mua bán vỏ chai bia

2010-11-11 Công văn số 4543/TCT-CS 2010-11-11 Dispatch 4543/TCT-CS

Về việc thuế suất thuế TTĐB

2007-06-14 Mẫu số 01-2/TTĐB Mẫu số: 01-2/TTĐB

Bảng kê hóa đơn hàng hóa, dịch vụ mua vào chịu thuế tiêu thụ đặc biệt

2010-06-07 Công văn số 7252/BTC-CST 2010-06-07 Dispatch 7252/BTC-CST

Về việc chính sách thuế TTĐB đối với điều hòa trung tâm

Profile Information

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.87 MB
Application afterInitialise: 0.086 seconds, 6.11 MB
Application afterRoute: 0.110 seconds, 7.29 MB
Application afterDispatch: 0.330 seconds, 13.72 MB
Application afterRender: 0.404 seconds, 15.24 MB

Memory Usage

16125496

107 queries logged

 1. SHOW TABLES
 2. SELECT file_id
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE published = 1
    AND use_timeframe = 1
    AND publish_to != '0000-00-00 00:00:00'
    AND publish_to <= '2014-10-20 19:30:54'
 3. SELECT file_id
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE published = 0
    AND use_timeframe = 1
    AND publish_from != '0000-00-00 00:00:00'
    AND publish_from <= '2014-10-20 19:30:54'
 4. SELECT id, parent_id, VALUE, name, lft, rgt
    FROM jos_core_acl_aro_groups
    WHERE id=23
 5. SHOW COLUMNS
    FROM jos_content
 6. SELECT id, setting_name, setting_value
    FROM jos_jdownloads_config
 7. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=1
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188)
     
    AND jf_content.reference_table='jdownloads_config'
 8. SELECT id, setting_name, setting_value
    FROM jos_jdownloads_config
 9. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=1
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188)
     
    AND jf_content.reference_table='jdownloads_config'
 10. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_templates
    WHERE template_typ = '1'
    AND template_active = 1
 11. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=1
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(1)
     
    AND jf_content.reference_table='jdownloads_templates'
 12. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_templates
    WHERE template_typ = '2'
    AND template_active = 1
 13. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=1
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(9)
     
    AND jf_content.reference_table='jdownloads_templates'
 14. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_templates
    WHERE template_typ = '3'
    AND template_active = 1
 15. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=1
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(3)
     
    AND jf_content.reference_table='jdownloads_templates'
 16. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_templates
    WHERE template_typ = '4'
    AND template_active = 1
 17. SELECT id
    FROM jos_jdownloads_templates
    WHERE template_typ = '4'
    AND locked = 1
 18. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_templates
    WHERE template_typ = '5'
    AND template_active = 1
 19. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=1
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(4)
     
    AND jf_content.reference_table='jdownloads_templates'
 20. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link = 'index.php?option=com_jdownloads&view=viewcategories'
    AND published = 1
 21. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=1
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(96)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'
 22. SELECT id, link
    FROM jos_menu
    WHERE link LIKE 'index.php?option=com_jdownloads&view=viewcategory&catid%'
    AND published = 1
 23. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=1
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(97,98,99,101,102,103,104,105,106,107,109,110,111)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'
 24. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link = 'index.php?option=com_jdownloads&view=upload'
    AND published = 1
 25. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link = 'index.php?option=com_jdownloads&view=search'
    AND published = 1
 26. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=1
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(108)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'
 27. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE published = 1
    AND cat_id = '19'
    AND cat_access <= '02'
 28. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE published = 1
    AND cat_id = 19
 29. SELECT cat_id, cat_title, cat_access, parent_id
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE published = 1
    AND cat_id = 27
 30. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 27
 31. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE parent_id = '19'
    AND published = 1
    AND (cat_access <= '02' )
    ORDER BY ordering
 32. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE cat_id = '19'
    AND published = 1
 33. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE cat_id = '19'
    AND published = 1
    ORDER BY ordering ASC
    LIMIT 0, 15
 34. SELECT parent_id
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = '19'
 35. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 27
 36. SELECT cat_id AS id, parent_id AS parent, cat_title AS name
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE published = 1
    AND (cat_access <= '02' )
    ORDER BY ordering
 37. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=1
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,27,25,26)
     
    AND jf_content.reference_table='jdownloads_cats'
 38. SELECT cat_id AS id, parent_id AS parent, cat_title AS name
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE published = 1
    AND (cat_access <= '02' )
    ORDER BY cat_id
 39. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=1
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27)
     
    AND jf_content.reference_table='jdownloads_cats'
 40. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 15
 41. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 16
 42. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 17
 43. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 18
 44. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 19
 45. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 20
 46. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 21
 47. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 22
 48. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 23
 49. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 24
 50. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 25
 51. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 26
 52. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 27
 53. SELECT cat_title, cat_id
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = '19'
 54. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 19
 55. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 19
 56. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 19
 57. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 19
 58. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 357
 59. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 60. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 19
 61. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 357
 62. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=357
 63. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 356
 64. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 65. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 19
 66. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 356
 67. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=356
 68. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 355
 69. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 70. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 19
 71. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 355
 72. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=355
 73. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 354
 74. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 75. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 19
 76. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 354
 77. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=354
 78. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 353
 79. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 80. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 19
 81. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 353
 82. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=353
 83. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 352
 84. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 85. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 19
 86. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 352
 87. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=352
 88. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 351
 89. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 90. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 19
 91. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 351
 92. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=351
 93. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 350
 94. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 95. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 19
 96. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 350
 97. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=350
 98. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 105)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 99. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 105 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 100. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=1
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(69,48,19,56,1,21,18,58)
     
    AND jf_content.reference_table='modules'
 101. SELECT parent, menutype, ordering
    FROM jos_menu
    WHERE id = 105
    LIMIT 1
 102. SELECT parent, menutype, ordering
    FROM jos_menu
    WHERE id = 97
    LIMIT 1
 103. SELECT parent, menutype, ordering
    FROM jos_menu
    WHERE id = 96
    LIMIT 1
 104. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_menu AS m

    WHERE menutype='mainmenu'
    AND published='1'
    AND access <= '0'
    AND parent=0
    AND ordering < 5
 105. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1  
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 106. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=1
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(1,4,75,2,5,93,3,92,95,10,100,108,8,96,9,35,11,12,13,14,15,16,17,18,22,21,19,23,76,78,79,81,83,33,94,85,86,87,88,89,90,91,112,113,97,98,99,59,74,56,57,72,73,60,63,64,61,65,67,68,71,58,62,69,70,101,102,103,104,105,106,109,110,111,107,66)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'
 107. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(96,97,105)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'

Language Files Loaded

Untranslated Strings Diagnostic

None

Untranslated Strings Designer

None