Legal documents
Overview Search Downloads Up
Issued Date Document Name Effective Date Type Document No Abstract Download
2005-11-14 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP 2005-11-29 Decree 142/2005/NĐ-CP

Về việc thu tiền thuế đất, thuê mặt nước

2009-09-21 Công văn số 100/BXD- VLXD Dispatch 100/BXD-VLXD

Về chính sách thuế tài nguyên khoáng sản đã qua chế biến.

2009-04-09 Công văn số 720/QĐ-BTC 2009-04-09 Decision 720/QĐ-BTC

Về việc công bố giá bán điện thương phẩm bình quân áp dụng làm giá tạm tính thuế tài nguyên nước thiên nhiên sản xuất thủy điện năm 2009

2008-11-22 Pháp lệnh 07/2008/PL-UBTVQH12 2009-01-01 Ordinance 07/2008/PL-UBTVQH12

Sửa đổi, bổ sung điều 6 pháp lệnh thuế tài nguyên của ủy ban thường vụ quốc hội

2009-11-24 Công văn 4836/TCT-CS 2009-11-24 Dispatch 4836/TCT-CS

Về việc thuế tài nguyên đối với tài nguyên tịch thu bán ra

2010-02-12 Thông tư 22/2010/TT-BTC 2010-03-29 Circular 22/2010/TT-BTC

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 100/2009/NĐ-CP ngày 03/11/2009 của Chính phủ quy định thu phụ thu đối với phần dầu lãi được chia của nhà thầu dầu khí khi giá dầu thô biến động tăng

2009-11-25 Luật tài nguyên 45/2009/QH12 2010-07-01 Law 45/2009/QH12

Luật thuế Tài Nguyên

2009-09-03 Công văn 12399/BTC-TCT 2009-09-03 Dispatch 12399/BTC-TCT

Về việc hướng dẫn kê khai, nộp thuế đối với dầu thô, condensate và khí

2008-12-11 Nghị quyết 30/2008/NQ-CP 2008-12-11 Resolution 30/2008/NQ-CP

Về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội

2007-02-14 Nghị định 24/2007/NĐ-CP 2007-03-01 Decree 24/2007/NĐ-CP

Về việc quy định chi tiết thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp

2010-01-29 Công văn 342 /TCT- CS 2010-01-29 Dispatch 342 /TCT- CS

Về thuế tài nguyên đối với tài nguyên bị tịch thu bán ra

2010-09-24 Nghị định số 99/2010/NĐ-CP 2011-01-01 Decree 99/2010/NĐ-CP

Về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

2009-02-05 Nghị định 09/2009/NĐ-CP 2009-03-25 Decree 09/2009/NĐ-CP

Về việc ban hành quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác

2010-03-22 Quyết định số 588 /QĐ-BTC 2010-03-22 Decision 588 /QĐ-BTC

Về việc công bố giá bán điện thương phẩm bình quân áp dụng làm giá tính thuế tài nguyên nước thiên nhiên sản xuất thủy điện năm 2010

2008-06-23 Thông tư số 56/2008/TT-BTC 2008-07-02 Circular 56/2008/TT-BTC

Hướng dẫn thực hiện kê khai, nộp và quyết toán các khoản thu của nhà nước quy định tại điều 18 quy chế quản lý tài chính của công ty mẹ - Tập đoàn dầu khí Việt Nam