Legal documents
Overview Search Downloads Up
Issued Date Document Name Effective Date Type Document No Abstract Download
2010-05-14 Nghị định 50/2010/NĐ-CP 2010-07-01 Decree 50/2010/NĐ-CP

Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế tài nguyên

2010-09-06 Công văn 3415/TCT-CS 2010-09-06 Dispatch 3415/TCT-CS

Về việc giải đáp chính sách thuế

2010-10-29 Công văn 4366/TCT-CS 2010-10-29 Dispatch 4366/TCT-CS

Về việc thuế suất thuế tài nguyên

2010-01-29 Công văn 342/TCT-CS 2010-01-29 Dispatch 342/TCT-CS

Về việc thuế tài nguyên đối với tài nguyên bị tịch thu bán ra

2009-12-04 Công văn 5018/TCT-CS 2009-12-04 Dispatch 5018/TCT-CS

Về việc giá tính thuế tài nguyên đá khai thác

2009-12-24 Nghị định 115/2009/NĐ-CP 2010-02-14 Decree 115/2009/NĐ-CP

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 48/2000/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành luật dầu khí và quy chế đấu thầu dự án tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí.

2009-01-19 Nghị định 05/2009/NĐ-CP 2009-01-19 Decree 05/2009/NĐ-CP

Về việc quy định chi tiết thi hành pháp lệnh thuế tài nguyên và pháp lệnh sửa đổi, bổ sung điều 6 pháp lệnh thuế tài nguyên

2005-06-14 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 2006-01-01 Law 45/2005/QH11

Luật thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu

Chuyên đề 16 - QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ

Chuyên đề 16 - QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ