Legal documents
Overview Search Downloads Up
Issued Date Document Name Effective Date Type Document No Abstract Download
2005-11-14 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP 2005-11-29 Decree 142/2005/NĐ-CP

Về việc thu tiền thuế đất, thuê mặt nước

2009-09-21 Công văn số 100/BXD- VLXD Dispatch 100/BXD-VLXD

Về chính sách thuế tài nguyên khoáng sản đã qua chế biến.

2009-04-09 Công văn số 720/QĐ-BTC 2009-04-09 Decision 720/QĐ-BTC

Về việc công bố giá bán điện thương phẩm bình quân áp dụng làm giá tạm tính thuế tài nguyên nước thiên nhiên sản xuất thủy điện năm 2009

2008-11-22 Pháp lệnh 07/2008/PL-UBTVQH12 2009-01-01 Ordinance 07/2008/PL-UBTVQH12

Sửa đổi, bổ sung điều 6 pháp lệnh thuế tài nguyên của ủy ban thường vụ quốc hội

2009-11-24 Công văn 4836/TCT-CS 2009-11-24 Dispatch 4836/TCT-CS

Về việc thuế tài nguyên đối với tài nguyên tịch thu bán ra

2010-02-12 Thông tư 22/2010/TT-BTC 2010-03-29 Circular 22/2010/TT-BTC

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 100/2009/NĐ-CP ngày 03/11/2009 của Chính phủ quy định thu phụ thu đối với phần dầu lãi được chia của nhà thầu dầu khí khi giá dầu thô biến động tăng

2009-11-25 Luật tài nguyên 45/2009/QH12 2010-07-01 Law 45/2009/QH12

Luật thuế Tài Nguyên

2009-09-03 Công văn 12399/BTC-TCT 2009-09-03 Dispatch 12399/BTC-TCT

Về việc hướng dẫn kê khai, nộp thuế đối với dầu thô, condensate và khí

2008-12-11 Nghị quyết 30/2008/NQ-CP 2008-12-11 Resolution 30/2008/NQ-CP

Về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội

2007-02-14 Nghị định 24/2007/NĐ-CP 2007-03-01 Decree 24/2007/NĐ-CP

Về việc quy định chi tiết thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp

2010-01-29 Công văn 342 /TCT- CS 2010-01-29 Dispatch 342 /TCT- CS

Về thuế tài nguyên đối với tài nguyên bị tịch thu bán ra

2010-09-24 Nghị định số 99/2010/NĐ-CP 2011-01-01 Decree 99/2010/NĐ-CP

Về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

2009-02-05 Nghị định 09/2009/NĐ-CP 2009-03-25 Decree 09/2009/NĐ-CP

Về việc ban hành quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác

2010-03-22 Quyết định số 588 /QĐ-BTC 2010-03-22 Decision 588 /QĐ-BTC

Về việc công bố giá bán điện thương phẩm bình quân áp dụng làm giá tính thuế tài nguyên nước thiên nhiên sản xuất thủy điện năm 2010

2008-06-23 Thông tư số 56/2008/TT-BTC 2008-07-02 Circular 56/2008/TT-BTC

Hướng dẫn thực hiện kê khai, nộp và quyết toán các khoản thu của nhà nước quy định tại điều 18 quy chế quản lý tài chính của công ty mẹ - Tập đoàn dầu khí Việt Nam

Profile Information

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.87 MB
Application afterInitialise: 0.089 seconds, 6.11 MB
Application afterRoute: 0.116 seconds, 7.29 MB
Application afterDispatch: 0.412 seconds, 13.75 MB
Application afterRender: 0.496 seconds, 15.27 MB

Memory Usage

16164888

142 queries logged

 1. SHOW TABLES
 2. SELECT file_id
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE published = 1
    AND use_timeframe = 1
    AND publish_to != '0000-00-00 00:00:00'
    AND publish_to <= '2014-10-22 01:18:45'
 3. SELECT file_id
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE published = 0
    AND use_timeframe = 1
    AND publish_from != '0000-00-00 00:00:00'
    AND publish_from <= '2014-10-22 01:18:45'
 4. SELECT id, parent_id, VALUE, name, lft, rgt
    FROM jos_core_acl_aro_groups
    WHERE id=23
 5. SHOW COLUMNS
    FROM jos_content
 6. SELECT id, setting_name, setting_value
    FROM jos_jdownloads_config
 7. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=1
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188)
     
    AND jf_content.reference_table='jdownloads_config'
 8. SELECT id, setting_name, setting_value
    FROM jos_jdownloads_config
 9. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=1
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188)
     
    AND jf_content.reference_table='jdownloads_config'
 10. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_templates
    WHERE template_typ = '1'
    AND template_active = 1
 11. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=1
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(1)
     
    AND jf_content.reference_table='jdownloads_templates'
 12. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_templates
    WHERE template_typ = '2'
    AND template_active = 1
 13. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=1
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(9)
     
    AND jf_content.reference_table='jdownloads_templates'
 14. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_templates
    WHERE template_typ = '3'
    AND template_active = 1
 15. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=1
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(3)
     
    AND jf_content.reference_table='jdownloads_templates'
 16. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_templates
    WHERE template_typ = '4'
    AND template_active = 1
 17. SELECT id
    FROM jos_jdownloads_templates
    WHERE template_typ = '4'
    AND locked = 1
 18. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_templates
    WHERE template_typ = '5'
    AND template_active = 1
 19. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=1
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(4)
     
    AND jf_content.reference_table='jdownloads_templates'
 20. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link = 'index.php?option=com_jdownloads&view=viewcategories'
    AND published = 1
 21. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=1
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(96)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'
 22. SELECT id, link
    FROM jos_menu
    WHERE link LIKE 'index.php?option=com_jdownloads&view=viewcategory&catid%'
    AND published = 1
 23. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=1
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(97,98,99,101,102,103,104,105,106,107,109,110,111)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'
 24. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link = 'index.php?option=com_jdownloads&view=upload'
    AND published = 1
 25. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link = 'index.php?option=com_jdownloads&view=search'
    AND published = 1
 26. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=1
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(108)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'
 27. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE published = 1
    AND cat_id = '22'
    AND cat_access <= '02'
 28. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE published = 1
    AND cat_id = 22
 29. SELECT cat_id, cat_title, cat_access, parent_id
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE published = 1
    AND cat_id = 27
 30. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 27
 31. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE parent_id = '22'
    AND published = 1
    AND (cat_access <= '02' )
    ORDER BY ordering
 32. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE cat_id = '22'
    AND published = 1
 33. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE cat_id = '22'
    AND published = 1
    ORDER BY ordering ASC
    LIMIT 0, 15
 34. SELECT parent_id
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = '22'
 35. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 27
 36. SELECT cat_id AS id, parent_id AS parent, cat_title AS name
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE published = 1
    AND (cat_access <= '02' )
    ORDER BY ordering
 37. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=1
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,27,25,26)
     
    AND jf_content.reference_table='jdownloads_cats'
 38. SELECT cat_id AS id, parent_id AS parent, cat_title AS name
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE published = 1
    AND (cat_access <= '02' )
    ORDER BY cat_id
 39. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=1
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27)
     
    AND jf_content.reference_table='jdownloads_cats'
 40. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 15
 41. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 16
 42. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 17
 43. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 18
 44. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 19
 45. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 20
 46. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 21
 47. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 22
 48. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 23
 49. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 24
 50. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 25
 51. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 26
 52. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 27
 53. SELECT cat_title, cat_id
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = '22'
 54. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 22
 55. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 22
 56. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 22
 57. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 22
 58. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 412
 59. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 60. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 22
 61. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 412
 62. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=412
 63. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 411
 64. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 65. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 22
 66. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 411
 67. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=411
 68. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 410
 69. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 70. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 22
 71. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 410
 72. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=410
 73. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 409
 74. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 75. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 22
 76. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 409
 77. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=409
 78. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 408
 79. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 80. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 22
 81. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 408
 82. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=408
 83. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 407
 84. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 85. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 22
 86. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 407
 87. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=407
 88. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 406
 89. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 90. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 22
 91. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 406
 92. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=406
 93. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 405
 94. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 95. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 22
 96. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 405
 97. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=405
 98. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 404
 99. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 100. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 22
 101. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 404
 102. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=404
 103. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 403
 104. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 105. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 22
 106. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 403
 107. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=403
 108. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 402
 109. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 110. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 22
 111. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 402
 112. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=402
 113. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 401
 114. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 115. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 22
 116. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 401
 117. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=401
 118. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 400
 119. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 120. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 22
 121. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 400
 122. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=400
 123. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 399
 124. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 125. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 22
 126. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 399
 127. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=399
 128. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 398
 129. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 130. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 22
 131. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 398
 132. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=398
 133. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 110)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 134. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 110 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 135. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=1
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(69,48,19,56,1,21,18,58)
     
    AND jf_content.reference_table='modules'
 136. SELECT parent, menutype, ordering
    FROM jos_menu
    WHERE id = 110
    LIMIT 1
 137. SELECT parent, menutype, ordering
    FROM jos_menu
    WHERE id = 97
    LIMIT 1
 138. SELECT parent, menutype, ordering
    FROM jos_menu
    WHERE id = 96
    LIMIT 1
 139. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_menu AS m

    WHERE menutype='mainmenu'
    AND published='1'
    AND access <= '0'
    AND parent=0
    AND ordering < 5
 140. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1  
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 141. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=1
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(1,4,75,2,5,93,3,92,95,10,100,108,8,96,9,35,11,12,13,14,15,16,17,18,22,21,19,23,76,78,79,81,83,33,94,85,86,87,88,89,90,91,112,113,97,98,99,59,74,56,57,72,73,60,63,64,61,65,67,68,71,58,62,69,70,101,102,103,104,105,106,109,110,111,107,66)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'
 142. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(96,97,110)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'

Language Files Loaded

Untranslated Strings Diagnostic

None

Untranslated Strings Designer

None