Legal documents
Overview Search Downloads Up
Issued Date Document Name Effective Date Type Document No Abstract Download
2005-11-14 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP 2005-11-29 Decree 142/2005/NĐ-CP

Về việc thu tiền thuế đất, thuê mặt nước

2009-09-21 Công văn số 100/BXD- VLXD Dispatch 100/BXD-VLXD

Về chính sách thuế tài nguyên khoáng sản đã qua chế biến.

2009-04-09 Công văn số 720/QĐ-BTC 2009-04-09 Decision 720/QĐ-BTC

Về việc công bố giá bán điện thương phẩm bình quân áp dụng làm giá tạm tính thuế tài nguyên nước thiên nhiên sản xuất thủy điện năm 2009

2008-11-22 Pháp lệnh 07/2008/PL-UBTVQH12 2009-01-01 Ordinance 07/2008/PL-UBTVQH12

Sửa đổi, bổ sung điều 6 pháp lệnh thuế tài nguyên của ủy ban thường vụ quốc hội

2009-11-24 Công văn 4836/TCT-CS 2009-11-24 Dispatch 4836/TCT-CS

Về việc thuế tài nguyên đối với tài nguyên tịch thu bán ra

2010-02-12 Thông tư 22/2010/TT-BTC 2010-03-29 Circular 22/2010/TT-BTC

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 100/2009/NĐ-CP ngày 03/11/2009 của Chính phủ quy định thu phụ thu đối với phần dầu lãi được chia của nhà thầu dầu khí khi giá dầu thô biến động tăng

2009-11-25 Luật tài nguyên 45/2009/QH12 2010-07-01 Law 45/2009/QH12

Luật thuế Tài Nguyên

2009-09-03 Công văn 12399/BTC-TCT 2009-09-03 Dispatch 12399/BTC-TCT

Về việc hướng dẫn kê khai, nộp thuế đối với dầu thô, condensate và khí

2008-12-11 Nghị quyết 30/2008/NQ-CP 2008-12-11 Resolution 30/2008/NQ-CP

Về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội

2007-02-14 Nghị định 24/2007/NĐ-CP 2007-03-01 Decree 24/2007/NĐ-CP

Về việc quy định chi tiết thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp

2010-01-29 Công văn 342 /TCT- CS 2010-01-29 Dispatch 342 /TCT- CS

Về thuế tài nguyên đối với tài nguyên bị tịch thu bán ra

2010-09-24 Nghị định số 99/2010/NĐ-CP 2011-01-01 Decree 99/2010/NĐ-CP

Về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

2009-02-05 Nghị định 09/2009/NĐ-CP 2009-03-25 Decree 09/2009/NĐ-CP

Về việc ban hành quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác

2010-03-22 Quyết định số 588 /QĐ-BTC 2010-03-22 Decision 588 /QĐ-BTC

Về việc công bố giá bán điện thương phẩm bình quân áp dụng làm giá tính thuế tài nguyên nước thiên nhiên sản xuất thủy điện năm 2010

2008-06-23 Thông tư số 56/2008/TT-BTC 2008-07-02 Circular 56/2008/TT-BTC

Hướng dẫn thực hiện kê khai, nộp và quyết toán các khoản thu của nhà nước quy định tại điều 18 quy chế quản lý tài chính của công ty mẹ - Tập đoàn dầu khí Việt Nam

Profile Information

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.87 MB
Application afterInitialise: 0.109 seconds, 6.11 MB
Application afterRoute: 0.147 seconds, 7.45 MB
Application afterDispatch: 0.416 seconds, 13.73 MB
Application afterRender: 0.529 seconds, 15.61 MB

Memory Usage

16518792

144 queries logged

 1. SHOW TABLES
 2. SELECT file_id
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE published = 1
    AND use_timeframe = 1
    AND publish_to != '0000-00-00 00:00:00'
    AND publish_to <= '2014-09-20 06:57:12'
 3. SELECT file_id
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE published = 0
    AND use_timeframe = 1
    AND publish_from != '0000-00-00 00:00:00'
    AND publish_from <= '2014-09-20 06:57:12'
 4. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 5. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=1
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(1,4,75,2,5,93,3,92,95,10,100,108,8,96,9,35,11,12,13,14,15,16,17,18,22,21,19,23,76,78,79,81,83,33,94,85,86,87,88,89,90,91,112,113,97,98,99,59,74,56,57,72,73,60,63,64,61,65,67,68,71,58,62,69,70,101,102,103,104,105,106,109,110,111,107,66)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'
 6. SELECT id, parent_id, VALUE, name, lft, rgt
    FROM jos_core_acl_aro_groups
    WHERE id=23
 7. SHOW COLUMNS
    FROM jos_content
 8. SELECT id, setting_name, setting_value
    FROM jos_jdownloads_config
 9. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=1
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188)
     
    AND jf_content.reference_table='jdownloads_config'
 10. SELECT id, setting_name, setting_value
    FROM jos_jdownloads_config
 11. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=1
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188)
     
    AND jf_content.reference_table='jdownloads_config'
 12. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_templates
    WHERE template_typ = '1'
    AND template_active = 1
 13. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=1
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(1)
     
    AND jf_content.reference_table='jdownloads_templates'
 14. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_templates
    WHERE template_typ = '2'
    AND template_active = 1
 15. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=1
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(9)
     
    AND jf_content.reference_table='jdownloads_templates'
 16. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_templates
    WHERE template_typ = '3'
    AND template_active = 1
 17. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=1
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(3)
     
    AND jf_content.reference_table='jdownloads_templates'
 18. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_templates
    WHERE template_typ = '4'
    AND template_active = 1
 19. SELECT id
    FROM jos_jdownloads_templates
    WHERE template_typ = '4'
    AND locked = 1
 20. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_templates
    WHERE template_typ = '5'
    AND template_active = 1
 21. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=1
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(4)
     
    AND jf_content.reference_table='jdownloads_templates'
 22. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link = 'index.php?option=com_jdownloads&view=viewcategories'
    AND published = 1
 23. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=1
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(96)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'
 24. SELECT id, link
    FROM jos_menu
    WHERE link LIKE 'index.php?option=com_jdownloads&view=viewcategory&catid%'
    AND published = 1
 25. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=1
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(97,98,99,101,102,103,104,105,106,107,109,110,111)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'
 26. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link = 'index.php?option=com_jdownloads&view=upload'
    AND published = 1
 27. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link = 'index.php?option=com_jdownloads&view=search'
    AND published = 1
 28. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=1
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(108)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'
 29. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE published = 1
    AND cat_id = '22'
    AND cat_access <= '02'
 30. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE published = 1
    AND cat_id = 22
 31. SELECT cat_id, cat_title, cat_access, parent_id
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE published = 1
    AND cat_id = 27
 32. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 27
 33. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE parent_id = '22'
    AND published = 1
    AND (cat_access <= '02' )
    ORDER BY ordering
 34. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE cat_id = '22'
    AND published = 1
 35. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE cat_id = '22'
    AND published = 1
    ORDER BY ordering ASC
    LIMIT 0, 15
 36. SELECT parent_id
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = '22'
 37. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 27
 38. SELECT cat_id AS id, parent_id AS parent, cat_title AS name
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE published = 1
    AND (cat_access <= '02' )
    ORDER BY ordering
 39. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=1
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,27,25,26)
     
    AND jf_content.reference_table='jdownloads_cats'
 40. SELECT cat_id AS id, parent_id AS parent, cat_title AS name
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE published = 1
    AND (cat_access <= '02' )
    ORDER BY cat_id
 41. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=1
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27)
     
    AND jf_content.reference_table='jdownloads_cats'
 42. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 15
 43. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 16
 44. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 17
 45. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 18
 46. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 19
 47. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 20
 48. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 21
 49. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 22
 50. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 23
 51. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 24
 52. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 25
 53. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 26
 54. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 27
 55. SELECT cat_title, cat_id
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = '22'
 56. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 22
 57. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 22
 58. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 22
 59. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 22
 60. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 412
 61. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 62. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 22
 63. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 412
 64. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=412
 65. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 411
 66. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 67. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 22
 68. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 411
 69. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=411
 70. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 410
 71. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 72. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 22
 73. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 410
 74. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=410
 75. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 409
 76. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 77. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 22
 78. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 409
 79. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=409
 80. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 408
 81. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 82. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 22
 83. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 408
 84. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=408
 85. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 407
 86. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 87. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 22
 88. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 407
 89. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=407
 90. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 406
 91. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 92. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 22
 93. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 406
 94. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=406
 95. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 405
 96. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 97. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 22
 98. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 405
 99. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=405
 100. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 404
 101. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 102. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 22
 103. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 404
 104. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=404
 105. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 403
 106. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 107. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 22
 108. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 403
 109. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=403
 110. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 402
 111. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 112. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 22
 113. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 402
 114. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=402
 115. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 401
 116. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 117. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 22
 118. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 401
 119. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=401
 120. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 400
 121. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 122. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 22
 123. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 400
 124. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=400
 125. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 399
 126. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 127. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 22
 128. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 399
 129. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=399
 130. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 398
 131. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 132. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 22
 133. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 398
 134. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=398
 135. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 110)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 136. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 110 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 137. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=1
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(69,48,19,56,1,21,18,58)
     
    AND jf_content.reference_table='modules'
 138. SELECT parent, menutype, ordering
    FROM jos_menu
    WHERE id = 110
    LIMIT 1
 139. SELECT parent, menutype, ordering
    FROM jos_menu
    WHERE id = 97
    LIMIT 1
 140. SELECT parent, menutype, ordering
    FROM jos_menu
    WHERE id = 96
    LIMIT 1
 141. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_menu AS m

    WHERE menutype='mainmenu'
    AND published='1'
    AND access <= '0'
    AND parent=0
    AND ordering < 5
 142. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1  
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 143. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=1
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(1,4,75,2,5,93,3,92,95,10,100,108,8,96,9,35,11,12,13,14,15,16,17,18,22,21,19,23,76,78,79,81,83,33,94,85,86,87,88,89,90,91,112,113,97,98,99,59,74,56,57,72,73,60,63,64,61,65,67,68,71,58,62,69,70,101,102,103,104,105,106,109,110,111,107,66)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'
 144. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(96,97,110)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'

Language Files Loaded

Untranslated Strings Diagnostic

None

Untranslated Strings Designer

None