Legal documents
Overview Search Downloads Up
Issued Date Document Name Effective Date Type Document No Abstract Download
2010-07-02 Công văn 2370/TCT-TNCN 2010-07-02 Dispatch 2370/TCT-TNCN

Về việc miễn thuế TNCN đối với chuyên gia nước ngoài thực hiện chương trình, dự án ODA tại Việt Nam.

2011-01-18 Công văn 232/TCT-TNCN 2011-01-18 Dispatch 232/TCT-TNCN

Về chính sách thuế TNCN

2011-01-18 Công văn 227/TCT-TNCN 2011-01-18 Dispatch 227/TCT-TNCN

Về việc thuế TNCN với chuyển nhượng bất động sản

2007-11-21 Luật thuế thu nhập cá nhân 04/2007/QH12 2009-01-01 Law 04/2007/QH12

Luật thuế thu nhập cá nhân

2010-05-21 Công văn 1691/TCT-CS 2010-05-21 Dispatch 1691/TCT-CS

Về việc xác định ưu đãi thuế suất thuế TNDN

2010-04-15 Quyết định 814/QĐ-BTC Decision 814/QĐ-BTC

Về việc đính chính Thông tư số 37/2010/TT-BTC ngày 18/3/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc phát hành, sử dụng, quản lý chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tự in trên máy tính.