Legal documents
Overview Search Downloads Up
Issued Date Document Name Effective Date Type Document No Abstract Download
2009-10-13 Công văn 14440 /BTC-TCT 2009-10-13 Dispatch 14440 /BTC-TCT

Về việc hướng dẫn ưu đãi thuế TNDN đối với Tổng công ty bưu chính VN.

2010-06-02 Nghị quyết 25/NQ-CP 2010-06-02 Resolution 25/NQ-CP

Về việc đơn giản hóa 258 thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của bộ, ngành

2010-12-14 Công văn 5100/TCT-TNCN 2010-12-14 Dispatch 5100/TCT-TNCN

Về việc thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng cổ phần

2010-04-16 Thông tư 55 /2010/TT- BTC 2010-05-31 Circular 55 /2010/TT- BTC

Hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Đài Truyền hình Việt Nam và các Đài Truyền hình, Đài Phát thanh-Truyền hình ­­­tỉnh, thành phố

2011-02-09 Công văn 473/TCT-HTQT 2011-02-09 Dispatch 473/TCT-HTQT

Về việc thực hiện thủ tục hồ sơ Thông báo miễn, giảm thuế theo Hiệp định.

2010-06-17 Thông tư số 91/2010/TT-BTC 2010-10-01 Circular 91/2010/TT-BTC

Về việc hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự

2010-10-27 Công văn 4318/TCT-KK 2010-10-27 Dispatch kê khai khấu trừ thuế GTGT

Về việc kê khai khấu trừ thuế GTGT

2009-07-20 Công văn 2965 /TCT-TNCN 2009-07-20 Dispatch 2965 /TCT-TNCN

Về việc chính sách thuế TNCN đối với đại lý bảo hiểm

2010-04-16 Công văn 1246/TCT-TNCN 2010-04-16 Dispatch 1246/TCT-TNCN

Về việc hướng dẫn chính sách thuế TNCN

2009-02-19 TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ TÀI NGUYÊN Mẫu số: 01/TAIN-DK

Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên

2010-11-05 Thông tư 175 /2010/TT-BTC 2010-12-20 Circular 175 /2010/TT-BTC

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế TNCN và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế TNCN

2010-01-19 Thông tư 11/2010/TT-BTC 2010-03-05 Circular 11/2010/TT-BTC

Về việc hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà đầu tư Việt Nam đầu tư ra nước ngoài

2010-09-27 Thông tư 150/2010/TT-BTC 2010-11-11 Circular 150/2010/TT-BTC

Về việc hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các cơ quan báo chí

2009-01-13 Thông tư 03/2009/TT-BTC 2009-02-27 Circular 03/2009/TT-BTC

Hướng dẫn thực hiện giảm, gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội

2010-08-31 Công văn 3363/TCT-TNCN 2010-08-31 Dispatch 3363/TCT-TNCN

Về chính sách thuế TNCN về chuyển nhượng BĐS