Legal documents
Overview Search Downloads Up
Issued Date Document Name Effective Date Type Document No Abstract Download
2007-06-14 Thông tư số 61/2007/TT - BTC 2007-06-29 Circular 61/2007/TT-BTC

Về việc hướng dẫn thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về thuế

2008-09-30 Thông tư về Thuế thu nhập cá nhân 2009-01-01 Circular 84/2008/TT-BTC

Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân

2011-01-26 Thông tư 12 /2011/TT-BTC 2011-03-12 Circular 12 /2011/TT-BTC

Sửa đổi Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và sửa đổi Thông tư số 02/2010/TT-BTC ngày 11/01/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính

2009-04-28 Thông tư 85/2009/TT-BTC 2009-05-01 Circular 85/2009/TT-BTC

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 58/2009/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm thực hiện chủ trương kích cầu đầu tư và tiêu dùng, ngăn chặn suy giảm kinh tế, tháo gỡ khó khăn đối với doanh nghiệp

2010-11-22 Công văn 4725/TCT-CS Bộ Tài Chính 2010-11-22 Dispatch 4725/TCT-CS

Về việc xác định ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN

2010-02-05 Danh mục mẫu tờ khai, bảng kê Ban thành kèm theo Thông tư số 20/2010/TT-BTC

Danh mục các mẫu tờ khai, bảng kê, văn bản sử dụng trong kê kai thuế thu nhập cá nhân được thay thế mới

2010-03-29 Quyết định 504 /QĐ-TCT 2010-03-29 Decision 504 /QĐ-TCT

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ của các Đội thuộc Chi cục Thuế

2009-07-22 Thông tư liên tịch 150/2009/TTLT-BTC-BQP 2009-09-05 Joint Circular 150/2009/TTLT-BTC-BQP

Sửa đổi, bổ sung thông tư liên tịch số 43/2005/TTLT/BTC-BQP ngày 02/6/2005 hướng dẫn thực hiện chính sách thuế và thu ngân sách nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ của các đơn vị thuộc bộ quốc phòng

2010-03-15 Công văn 3214/BTC-TCT 2010-03-15 Dispatch 3214/BTC-TCT

Về việc quyết toán thuế TNCN năm 2009

2010-12-16 Công văn 5145/TCT-TNCN 2010-12-16 Dispatch 5145/TCT-TNCN

Về việc thuế TNCN của nhân viên người Việt Nam làm việc tại nước ngoài

2010-07-22 Công văn 2733 /TCT-CS 2010-07-22 Dispatch 2733 /TCT-CS

Về việc hạch toán khoản tiền ký cược vỏ bình gas.

2010-04-08 Công văn 1138/TCT-CS 2010-04-08 Dispatch 1138/TCT-CS

Về việc chính sách thuế TNDN

2011-02-11 Công văn 486 /TCT - TNCN 2011-02-11 Dispatch 486 /TCT - TNCN

Về việc hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2010.

2011-01-14 Công văn 193/TCT-KK 2011-01-14 Dispatch 193/TCT-KK

Về việc hướng dẫn thực hiện MLNSNN theo Thông tư số 198/2010/TT-BTC và sửa chỉ tiêu báo cáo kế toán thuế

2009-07-22 Thông tư liên tịch 150/2009/TTLT-BTC-BQP 2009-09-05 Joint Circular 150/2009/TTLT-BTC-BQP

Sửa đổi, bổ sung thông tư liên tịch số 43/2005/TTLT/BTC-BQP ngày 02/6/2005 hướng dẫn thực hiện chính sách thuế và thu ngân sách nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ của các đơn vị thuộc bộ quốc phòng