Legal documents
Overview Search Downloads Up
Issued Date Document Name Effective Date Type Document No Abstract Download
2009-12-16 Công văn 17665/btc/tct 2009-12-16 Dispatch 17665/BTC-TCT

Về việc thực hiện Thông tư số 03/2009/TT-BTC ngày 13/01/2009

2009-10-14 Quyết định 1458 BTC 2009-10-14 Decision 1458/QĐ-TCT

Về việc ban hành Quy trình hoàn thuế

2008-12-26 Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp 2008-12-26 Mẫu số: 08/TNDN

Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn (của tổ chức nước ngoài KD tại VN không theo Luật ĐT, Luật DN)

2009-07-03 Thông tư số 62/2009 BTC 2009-04-21 Circular 62/2009/TT-BTC

Vềviệc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung thông tư số 84/2008/TT-BTC của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân

2007-06-14 Mẫu số 04/UNTH BTC 2007-06-14 Mẫu số: 04/UNTH

Biểu mẫu về báo cáo tình hình sử dụng biên lai thuế

2008-09-30 Mẫu số 09/ PL - TNCN về thu nhập từ kinh doanh 2008-09-30 Mẫu số: 09B/PL-TNCN

Biểu mẫu "Thu nhập từ kinh doanh" (Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 09/KK–TNCN )

2010-02-05 Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2010-02-05 Mẫu số: 06/KK - TNCN

Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân

2009-08-06 Thông tư 157/2009/TT-BTC 2009-09-20 Circular 157/2009/TT-BTC

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế

2010-07-20 Công văn 2649/TCT - DNL 2010-07-20 Dispatch 2649/TCT-DNL

Về việc trả lời chính sách thuế

2009-10-09 Thông tư 197/2009 BTC 2009-11-23 Circular 197/2009/TT-BTC

Bổ sung Thông tư số 134/2008/TT-BTC hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam

2010-03-12 Thông tư 34/2010 BTC 2010-03-12 Circular 34/2010/TT-BTC

Về việc hướng dẫn thực hiện xoá nợ thuế và các khoản phải nộp Ngân sách Nhà nước đối với Doanh nghiệp Nhà nước thực hiện sắp xếp chuyển đổi trước ngày 01/7/2007

2008-09-30 Mẫu số 10-1/TB - TNCN 2008-09-30 Announcement Mẫu số: 10-1/TB - TNCN

Thông báo nộp thuế thu nhập cá nhân

2011-01-24 Công văn 308-TCT - TNCN 2011-01-24 Dispatch 308/TCT-TNCN

Về việc xác định thu nhập tính thuế TNCN đối với thừa kế, quà tặng là chứng khoán

2010-05-28 Công văn 1811/TCT -TNCN 2010-05-28 Dispatch 1811/TCT-TNCN

Về việc quyết toán thuế TNCN đối với cá nhân làm đại lý bảo hiểm

2009-12-18 Công văn 17777/BTC-TCT 2009-12-18 Dispatch 17777 /BTC-TCT

Về việc gia hạn nộp thuế TNDN đối với hoạt động dệt may, da giày