Legal documents
Overview Search Downloads Up
Issued Date Document Name Effective Date Type Document No Abstract Download
2009-12-07 Thông tư 228/2009/TT-BTC 2010-01-21 Circular 228/2009/TT-BTC

Về việc hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp tại doanh nghiệp

2003-06-17 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 2003 2004-01-01 Law 09/2003/QH11

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp