Legal documents
Overview Search Downloads Up
Issued Date Document Name Effective Date Type Document No Abstract Download
2010-10-20 Thông tư 202/2009/TT-BTC 2010-12-04 Circular 202/2009/TT-BTC

Về việc hướng dẫn một số nội dung về tài chính trong bán, giao doanh nghiệp 100% vốn nhà nước

2010-10-15 Công văn 4153/TCT-HTQT 2010-10-15 Dispatch 4153/TCT-HTQT

Về việc áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần

2010-04-22 Thông tư 64/2010/TT-BTC 2010-06-06 Circular 64/2010/TT-BTC

Về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 134/2008/TT-BTC hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam

2003-03-19 Nghị định số 27/2003/NĐ-CP 2003-04-03 Decree 27/2003/NĐ-CP

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 24/2000/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

2009-07-22 Quyết định số 96/2009/QĐ-TTg 2009-07-22 Decision 96/2009/QĐ-TTg

Sửa đổi một số điều của quyết định số 65/2009/QĐ-TTg, quyết định số 66/2009/QĐ-TTg và quyết định số 67/2009/QĐ-TTg

2010-03-03 Quyết định số 16/2010/QĐ-TTg 2010-05-01 Decision 16/2010/QĐ-TTg

Về việc sửa đổi, bãi bỏ một số quy định tại các quy chế hoạt động của khu kinh tế cửa khẩu

2010-01-29 Công văn 353/TCT-CS về quyết toán thuế 2010-01-29 Dispatch 353/TCT-CS

Về việc hướng dẫn quyết toán thuế TNDN năm 2009.

2010-03-22 Thông tư 39/2010/TT-BTC 2010-04-10 Circular 39/2010/TT-BTC

Về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 12/2010/QĐ-TTg về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2010

2007-03-27 Nghị định số 46/2007/NĐ-CP 2007-04-11 Decree 46/2007/NĐ-CP

Về việc quy định chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm

2010-06-18 Quyết định 898 /QĐ-TCT 2010-06-18 Decision 898 /QĐ-TCT

Về việc ban hành Đề án Tăng cường phòng ngừa, ngăn chặn những hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu, thông đồng của cán bộ, công chức thuế đối với người nộp thuế

2008-12-31 Thông tư số 135/2008/TT-BTC 2009-01-15 Circular 135/2008/TT-BTC

Về việc hướng dẫn nghị định số 69/2008/NĐ-CP về chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường

2007-03-27 Thông tư số 156/2007/TT-BTC 2007-04-11 Circular 156/2007/TT-BTC

Về việc hướng dẫn thực hiện nghị định số 46/2007/NĐ-CP quy định chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

2010-01-15 Thông tư 09/2010/TT-BTC 2010-03-01 Circular 09/2010/TT-BTC

Về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

2009-12-08 Thông tư 230/2009/TT-BTC 2010-01-22 Circular 230/2009/TT-BTC

Về việc hướng dẫn về thuế đối với hoạt động bảo vệ môi trường quy định tại nghị định số 04/2009/NĐ-CP về ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường

2010-03-08 Công văn 1449/VPCP-KTTH 2010-03-08 Dispatch 1449/VPCP-KTTH

Về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với đầu tư tổ máy điện số 2. 3 của Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa