Legal documents
Overview Search Downloads Up
Issued Date Document Name Effective Date Type Document No Abstract Download
2010-04-22 Công văn số 1365/TCT-CS 2010-04-22 Dispatch 1365/TCT-CS

Về việc chuyển nhượng vốn, chứng khoán

2010-04-26 Công văn số 2690/VPCP-KTTH 2010-04-26 Dispatch 2690/VPCP-KTTH

Về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp của Tổng công ty Bưu chính Việt Nam

2010-02-12 Quyết định số 12/2010/QĐ-TTg 2010-04-10 Decision 12/2010/QĐ-TTg

Về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2010

2007-08-02 Thông tư số 93/2007/TT-BTC 2007-08-17 Circular 93/2007/TT-BTC

Về việc hướng dẫn một số cơ chế, chính sách ưu đãi về tài chính đối với đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận

2008-06-03 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 2009-01-01 Law 14/2008/QH12

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

2009-12-03 Quyết định số 3027 /QĐ-BTC 2009-04-26 Decision 3027 /QĐ-BTC

Về việc đính chính Thông tư số 130/2008/TT-BTC và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP

2005-11-29 Luật đầu tư 2006-07-01 Law 59/2005/QH11

Luật đầu tư

2009-04-24 Quyết định số 66/2009/QĐ-TTg 2009-06-10 Decision 66/2009/QĐ-TTg

Về việc ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp thuê

2008-08-01 Quyết định số 62/2008/QĐ-BTC 2008-08-06 Decision 62/2008/QĐ-BTC

Về việc bãi bỏ điểm 8 mục III phần C thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của bộ tài chính

2009-01-29 Quyết định số 16/2009/QĐ-TTg 2009-01-29 Decision 16/2009/QĐ-TTg

Về việc ban hành một số giải pháp về thuế nhằm thực hiện chủ trương kích cầu đầu tư và tiêu dùng, ngăn chặn suy giảm kinh tế, tháo gỡ khó khăn đối với doanh nghiệp

2011-02-10 Thông tư số 130/2008/TT-BTC 2011-03-27 Circular 130/2008/TT-BTC

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 130/2008/TT-BTC và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP

2009-01-22 Thông tư số 12/2009/TT-BTC 2009-03-08 Circular 12/2009/TT-BTC

Về việc hướng dẫn thực hiện gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2009 đối với doanh nghiệp kinh doanh một số ngành nghề

2010-05-14 Thông tư số 51/2010/NĐ-CP 2011-01-01 Circular 51/2010/NĐ-CP

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

2009-10-17 Nghị quyết số 829/NQ-2009/UBTVQH12 Resolution 829/NQ-2009/UBTVQH12

Điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh

2008-10-22 Thông tư số 93/2008/TT-BTC 2008-11-06 Circular 93/2008/TT-BTC

Về việc hướng dẫn thực hiện phân chia thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp do các nhà thầu phụ nộp ngân sách nhà nước phát sinh từ hoạt động thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu, khí giữa ngân sách các cấp