Legal documents
Overview Search Downloads Up
Issued Date Document Name Effective Date Type Document No Abstract Download
2008-06-03 Luật dầu khí sửa đổi bổ sung 10/2008/QH12 2009-01-01 Law 10/2008/QH12

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật dầu khí của quốc hội khóa XII

2010-05-07 Thông tư số 71/2010/TT-BTC 2010-08-19 Circular 71/2010/TT-BTC

Hướng dẫn ấn định thuế đối với cơ sở kinh doanh xe ôtô, xe hai bánh gắn máy ghi giá bán xe ôtô, xe hai bánh gắn máy trên hóa đơn giao cho người tiêu dùng thấp hơn giá giao dịch thông thường trên thị trường

2011-01-25 Công văn số 313/TCT-HTQT 2011-01-25 Dispatch 313/TCT-HTQT

Về việc áp dụng Hiệp định thuế Việt Nam và Singapore đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn và lãi tiền cho vay

2009-04-01 Thông báo số 111/TB-VPCP 2009-04-01 Announcement 111/TB-VPCP

Về ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý sau thanh tra tại Tổng cục Thuế, Cục Thuế thành phố Hà Nội và Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh.

2005-11-29 Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 2006-07-01 Law 60/2005/QH11

Luật doanh nghiệp của quốc hội số 60/2005/QH11

Thông tư số 240/2009/TT-BTC 2010-01-01 Circular 240/2009/TT-BTC

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay

2006-11-29 Luật chuyển giao công nghệ 2007-07-01 Law 80/2006/QH11

Luật chuyển giao công nghệ

2008-05-30 Nghị định số 69/2008/NĐ-CP 2008-06-14 Decree 69/2008/NĐ-CP

Về chính sách khuyến khích xã hội đối với các hoạt động trong  lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường

2009-04-16 Quyết định số 58/2009/QĐ-TTg 2009-04-16 Decision 58/2009/QĐ-TTg

Về việc bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm thực hiện chủ trương kích cầu đầu tư và tiêu dùng, ngăn chặn suy giảm kinh tế, tháo gỡ khó khăn đối với doanh nghiệp

2009-09-10 Thông tư 177 /2009/TT-BTC 2009-10-25 Circular 177 /2009/TT-BTC

Về việc hướng dẫn xác định thu nhập chịu thuế đối với chênh lệch tỷ giá của các khoản nợ phải trả bằng ngoại tệ

2008-05-06 Quyết định số 22/2008/QĐ-BTC 2008-05-21 Decision 22/2008/QĐ-BTC

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chuyển nhượng quyền khai thác cảng, hàng không, sân bay

2010-12-31 Công văn số 7940/TCHQ-TXNK 2010-12-31 Dispatch 7940/TCHQ-TXNK

Về việc đăng ký danh mục miễn thuế

2010-01-13 Thông tư số 06/2010/TT-BTC 2010-01-13 Circular 06/2010/TT-BTC

Về việc hướng dẫn xác định doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động bán vé, bán thẻ hội viên sân gôn

2009-01-14 Nghị định số 04/2009/NĐ-CP 2009-02-28 Decree 04/2009/NĐ-CP

Về ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường

2009-04-24 Quyết định số 67/2009/QĐ-TTg 2009-06-10 Decision 67/2009/QĐ-TTg

Về việc ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị

Profile Information

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.87 MB
Application afterInitialise: 0.211 seconds, 6.11 MB
Application afterRoute: 0.240 seconds, 7.29 MB
Application afterDispatch: 0.564 seconds, 13.75 MB
Application afterRender: 0.678 seconds, 15.62 MB

Memory Usage

16525792

142 queries logged

 1. SHOW TABLES
 2. SELECT file_id
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE published = 1
    AND use_timeframe = 1
    AND publish_to != '0000-00-00 00:00:00'
    AND publish_to <= '2014-10-21 13:18:11'
 3. SELECT file_id
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE published = 0
    AND use_timeframe = 1
    AND publish_from != '0000-00-00 00:00:00'
    AND publish_from <= '2014-10-21 13:18:11'
 4. SELECT id, parent_id, VALUE, name, lft, rgt
    FROM jos_core_acl_aro_groups
    WHERE id=23
 5. SHOW COLUMNS
    FROM jos_content
 6. SELECT id, setting_name, setting_value
    FROM jos_jdownloads_config
 7. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=1
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188)
     
    AND jf_content.reference_table='jdownloads_config'
 8. SELECT id, setting_name, setting_value
    FROM jos_jdownloads_config
 9. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=1
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188)
     
    AND jf_content.reference_table='jdownloads_config'
 10. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_templates
    WHERE template_typ = '1'
    AND template_active = 1
 11. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=1
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(1)
     
    AND jf_content.reference_table='jdownloads_templates'
 12. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_templates
    WHERE template_typ = '2'
    AND template_active = 1
 13. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=1
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(9)
     
    AND jf_content.reference_table='jdownloads_templates'
 14. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_templates
    WHERE template_typ = '3'
    AND template_active = 1
 15. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=1
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(3)
     
    AND jf_content.reference_table='jdownloads_templates'
 16. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_templates
    WHERE template_typ = '4'
    AND template_active = 1
 17. SELECT id
    FROM jos_jdownloads_templates
    WHERE template_typ = '4'
    AND locked = 1
 18. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_templates
    WHERE template_typ = '5'
    AND template_active = 1
 19. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=1
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(4)
     
    AND jf_content.reference_table='jdownloads_templates'
 20. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link = 'index.php?option=com_jdownloads&view=viewcategories'
    AND published = 1
 21. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=1
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(96)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'
 22. SELECT id, link
    FROM jos_menu
    WHERE link LIKE 'index.php?option=com_jdownloads&view=viewcategory&catid%'
    AND published = 1
 23. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=1
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(97,98,99,101,102,103,104,105,106,107,109,110,111)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'
 24. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link = 'index.php?option=com_jdownloads&view=upload'
    AND published = 1
 25. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link = 'index.php?option=com_jdownloads&view=search'
    AND published = 1
 26. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=1
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(108)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'
 27. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE published = 1
    AND cat_id = '23'
    AND cat_access <= '02'
 28. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE published = 1
    AND cat_id = 23
 29. SELECT cat_id, cat_title, cat_access, parent_id
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE published = 1
    AND cat_id = 27
 30. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 27
 31. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE parent_id = '23'
    AND published = 1
    AND (cat_access <= '02' )
    ORDER BY ordering
 32. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE cat_id = '23'
    AND published = 1
 33. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE cat_id = '23'
    AND published = 1
    ORDER BY ordering ASC
    LIMIT 0, 15
 34. SELECT parent_id
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = '23'
 35. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 27
 36. SELECT cat_id AS id, parent_id AS parent, cat_title AS name
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE published = 1
    AND (cat_access <= '02' )
    ORDER BY ordering
 37. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=1
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,27,25,26)
     
    AND jf_content.reference_table='jdownloads_cats'
 38. SELECT cat_id AS id, parent_id AS parent, cat_title AS name
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE published = 1
    AND (cat_access <= '02' )
    ORDER BY cat_id
 39. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=1
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27)
     
    AND jf_content.reference_table='jdownloads_cats'
 40. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 15
 41. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 16
 42. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 17
 43. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 18
 44. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 19
 45. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 20
 46. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 21
 47. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 22
 48. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 23
 49. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 24
 50. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 25
 51. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 26
 52. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 27
 53. SELECT cat_title, cat_id
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = '23'
 54. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 23
 55. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 23
 56. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 23
 57. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 23
 58. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 459
 59. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 60. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 23
 61. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 459
 62. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=459
 63. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 458
 64. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 65. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 23
 66. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 458
 67. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=458
 68. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 457
 69. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 70. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 23
 71. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 457
 72. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=457
 73. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 456
 74. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 75. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 23
 76. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 456
 77. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=456
 78. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 455
 79. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 80. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 23
 81. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 455
 82. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=455
 83. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 454
 84. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 85. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 23
 86. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 454
 87. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=454
 88. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 453
 89. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 90. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 23
 91. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 453
 92. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=453
 93. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 452
 94. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 95. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 23
 96. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 452
 97. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=452
 98. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 451
 99. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 100. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 23
 101. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 451
 102. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=451
 103. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 450
 104. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 105. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 23
 106. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 450
 107. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=450
 108. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 449
 109. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 110. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 23
 111. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 449
 112. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=449
 113. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 448
 114. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 115. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 23
 116. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 448
 117. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=448
 118. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 447
 119. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 120. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 23
 121. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 447
 122. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=447
 123. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 446
 124. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 125. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 23
 126. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 446
 127. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=446
 128. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 445
 129. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 130. SELECT cat_title
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = 23
 131. SELECT file_title
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE file_id = 445
 132. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=445
 133. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 104)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 134. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 104 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 135. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=1
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(69,48,19,56,1,21,18,58)
     
    AND jf_content.reference_table='modules'
 136. SELECT parent, menutype, ordering
    FROM jos_menu
    WHERE id = 104
    LIMIT 1
 137. SELECT parent, menutype, ordering
    FROM jos_menu
    WHERE id = 97
    LIMIT 1
 138. SELECT parent, menutype, ordering
    FROM jos_menu
    WHERE id = 96
    LIMIT 1
 139. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_menu AS m

    WHERE menutype='mainmenu'
    AND published='1'
    AND access <= '0'
    AND parent=0
    AND ordering < 5
 140. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1  
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 141. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=1
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(1,4,75,2,5,93,3,92,95,10,100,108,8,96,9,35,11,12,13,14,15,16,17,18,22,21,19,23,76,78,79,81,83,33,94,85,86,87,88,89,90,91,112,113,97,98,99,59,74,56,57,72,73,60,63,64,61,65,67,68,71,58,62,69,70,101,102,103,104,105,106,109,110,111,107,66)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'
 142. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(96,97,104)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'

Language Files Loaded

Untranslated Strings Diagnostic

None

Untranslated Strings Designer

None