Legal documents
Overview Search Downloads Up
Issued Date Document Name Effective Date Type Document No Abstract Download
2008-06-03 Luật dầu khí sửa đổi bổ sung 10/2008/QH12 2009-01-01 Law 10/2008/QH12

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật dầu khí của quốc hội khóa XII

2010-05-07 Thông tư số 71/2010/TT-BTC 2010-08-19 Circular 71/2010/TT-BTC

Hướng dẫn ấn định thuế đối với cơ sở kinh doanh xe ôtô, xe hai bánh gắn máy ghi giá bán xe ôtô, xe hai bánh gắn máy trên hóa đơn giao cho người tiêu dùng thấp hơn giá giao dịch thông thường trên thị trường

2011-01-25 Công văn số 313/TCT-HTQT 2011-01-25 Dispatch 313/TCT-HTQT

Về việc áp dụng Hiệp định thuế Việt Nam và Singapore đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn và lãi tiền cho vay

2009-04-01 Thông báo số 111/TB-VPCP 2009-04-01 Announcement 111/TB-VPCP

Về ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý sau thanh tra tại Tổng cục Thuế, Cục Thuế thành phố Hà Nội và Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh.

2005-11-29 Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 2006-07-01 Law 60/2005/QH11

Luật doanh nghiệp của quốc hội số 60/2005/QH11

Thông tư số 240/2009/TT-BTC 2010-01-01 Circular 240/2009/TT-BTC

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay

2006-11-29 Luật chuyển giao công nghệ 2007-07-01 Law 80/2006/QH11

Luật chuyển giao công nghệ

2008-05-30 Nghị định số 69/2008/NĐ-CP 2008-06-14 Decree 69/2008/NĐ-CP

Về chính sách khuyến khích xã hội đối với các hoạt động trong  lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường

2009-04-16 Quyết định số 58/2009/QĐ-TTg 2009-04-16 Decision 58/2009/QĐ-TTg

Về việc bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm thực hiện chủ trương kích cầu đầu tư và tiêu dùng, ngăn chặn suy giảm kinh tế, tháo gỡ khó khăn đối với doanh nghiệp

2009-09-10 Thông tư 177 /2009/TT-BTC 2009-10-25 Circular 177 /2009/TT-BTC

Về việc hướng dẫn xác định thu nhập chịu thuế đối với chênh lệch tỷ giá của các khoản nợ phải trả bằng ngoại tệ

2008-05-06 Quyết định số 22/2008/QĐ-BTC 2008-05-21 Decision 22/2008/QĐ-BTC

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chuyển nhượng quyền khai thác cảng, hàng không, sân bay

2010-12-31 Công văn số 7940/TCHQ-TXNK 2010-12-31 Dispatch 7940/TCHQ-TXNK

Về việc đăng ký danh mục miễn thuế

2010-01-13 Thông tư số 06/2010/TT-BTC 2010-01-13 Circular 06/2010/TT-BTC

Về việc hướng dẫn xác định doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động bán vé, bán thẻ hội viên sân gôn

2009-01-14 Nghị định số 04/2009/NĐ-CP 2009-02-28 Decree 04/2009/NĐ-CP

Về ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường

2009-04-24 Quyết định số 67/2009/QĐ-TTg 2009-06-10 Decision 67/2009/QĐ-TTg

Về việc ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị