Legal documents
Overview Search Downloads Up
Issued Date Document Name Effective Date Type Document No Abstract Download
2002-08-30 Nghị định số 75/2002 2002-08-30 Decree 75/2002/NĐ-CP

Nghị định của chính phủ về việc điều chỉnh mức thuế môn bài

2010-06-14 Công văn 2063/TCT - CS 2010-06-14 Dispatch 2063/TCT-CS

Về việc trả lời chính sách thuế

2010-06-04 Thông tư số 14/2010/TT- BKH 2010-06-04 Circular 14/2010/TT-BKH

Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp

2007-06-14 Mẫu số: 01/MBAI Mẫu số: 01/MBAI

Tờ khai thuế môn bài

2003-05-07 Thông tư số 96/2002/TT-BTC 2003-05-07 Circular 42/2003/TT-BTC

Thông tư hướng dẫn sửa bổ sung, sửa đổi thông tư số 96/2002/TT-BTC của Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện nghị định số 75/2002/NĐ-CP của Chính Phủ về việc điều chỉnh mức thuế môn bài.

2010-09-01 Quyết định 1403 /QĐ-TCT 2010-09-01 Decision 1403 /QĐ-TCT

Về việc ban hành Quy trình phối hợp trao đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp giữa cơ quan Thuế và cơ quan Đăng ký kinh doanh

2009-12-28 Công văn số 5280/TCT-CS 2009-12-28 Dispatch 5280/TCT-CS

Về việc thuế môn bài năm 2010

2010-09-23 Công văn 3701 /TCT- CS 2010-09-23 Dispatch 3701 /TCT- CS

Về việc hướng dẫn thực hiện thu thuế Môn bài năm 2011.